Gefaseerde ontwikkeling
leidt tot financiëlemiddelen en natuur
Pijnacker, Groen Blauwe Slinger

Jaar

2001

Status

Onderzoek

Locatie

Pijnacker

Type

Woonlandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Visade

Het plangebied is onderdeel van de groenblauwe slinger die de groengebieden De oude Leendeen Het Balijbosmet elkaar verbindt. Het gebied is het meest centrale en smalste deel van deze verbindende ecologische groenzone in de Randstad en is hierdoor ook direct het meest kwetsbare deel. Toekomstige ontwikkelingen, zoals een nieuwe regionale infrastructuur, geplande woonen industriegebieden en een verandering van waterstand, zullen een nog hogere druk op het gebied leggen.Buro Lubbers heeft een herontwikkelingsvisie geformuleerd die het gebied zal ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig waterrijk natuur, recreatieen woongebied. Door een goed uitgebalanceerde verhouding van deze verschillende functies en eengefaseerde uitvoering worden direct financiële middelen vrij gemaakt voor een versnelling in de realisatie van het groen en het vergroten van het oppervlak natuurgebied. Deze nieuwe manier van ontwikkelen dient als basis voor de planvorming van de totale groenblauwe slinger.Verbreden, verhogen,afgravenen natuurontwikkelingHet gebied kent een unieke historische waarde. Oude relicten zoals lintdorpen, zandruggen, houtwallen en een stelsel van weteringen en vaarten herinneren ons aan het ontstaan. De historischeverkaveling met ‘petgaten’ en ‘zetwallenzijn door herverkaveling inde loop van de tijd verdwenen. Om het gebiedseigen karakter van het landschap te behouden, is het streven de huidige verkavelingsstructuur te handhaven en verder te ontwikkelen met gebiedseigen elementen, zoalswilgen, riet, bruggetjes, sloten en laantjes.Bestaande sloten worden verbreed; kavelsworden afzonderlijk van elkaar verhoogdof afgegraven. Doel van deze ingreep is het handhaven van de bestaande structuur en de ontwikkeling van verschillende landschapstypen.Natuurontwikkeling vormt de eerste prioriteit binnen de groenblauweslinger. Het losleggen van de kavels biedtde mogelijkheid verschillende functies te combineren. De toegankelijkheidbepaaltof eilanden uitsluitend voor natuurontwikkeling bedoeld zijn of ook een woonfunctie kunnen krijgen.Bepaalde successiestadia kunnen worden behouden door gericht beheer. Een grote diversiteit in flora en fauna is de toekomst.Linten, kleiplateau en middengebiedHet gebied kent door haar landschappelijke onderlegger drie deelgebieden: de linten, het kleiplateau en een middengebied.De lintenomsluiten het gebied met karakteristieke boerderijtjes en historische infrastructuur. Elk lint vraagt om een specifieke aanpak. De maximale dichtheid wordt per lintdeel vastgesteld en voor de architectuur zullen richtlijnen worden aangegeven. Het landschappelijk kader, gevormd door erfafscheiding, solitaire bomen en bomenlanen, waarborgt een groen karakter en begeleidtzichtlijnen voor een directe verbinding met degroenblauwe slinger vanaf de linten.Het kleiplateauis gevormd op een zandrug en ligt enkele meters hoger dan de omgeving. Met gewonnen grond uit het middengebied zal dit deel nog verder opgehoogd worden waardoor er zich andere vegetatie en boomsoortenontwikkelen. Rondom het plateau ligt de grootste druk op het smalste deel van de groenblauwe slinger. Door beideloste koppelen, wordt een autonoom gebiedgecreëerd met daaromheen een nieuwe hoofdroute, die meer ruimte geeft aan recreatieen natuurontwikkeling.Het middengebied bestaat voornamelijk uit weiland en sloten en heeft een opvallend open karakter. De kwaliteit van dit gebied komt sterk onder druk te staan door deaanleg van een provinciale weg. Door deze weg naar het westen te verschuiven,wordt de breedte van de groenblauwe slinger gewaarborgd en komt een zone vrij voor dagrecreatie en recreatieve routes.

Vrije kavels in het middengebied worden ingepast op eilanden met veel opgaand groen. De erfafscheiding wordt mee verkocht met een onderhoudsverplichting, zodat een groen karakter behouden blijft en de individuele smaak het totaalbeeld niet nadelig kan beïnvloeden. Op rieten natuureilanden zal de bebouwing aan meer randvoorwaarden moeten voldoen, naarmate zij zich meer in het zicht bevindt. Private buitenruimte zal zich hier beperken tot een vlonder of terras aan het water tussen het riet/ groen. Het totaalbeeld zal op deze manier optimaal gewaarborgd blijven.De ontwikkeling van dit plan verloopt gefaseerd. Het gebied kan zich per vrijgegeven kavel verder ontwikkelen. Deze ontwikkelingsvorm geeft een grote diversiteit in flora en fauna geeft een grote variatie in landschapstype, recreatief gebruik en woonvormen. Ook is het mogelijk om in dit dynamisch plan de functies in een later stadium te wisselen afhankelijk van de toekomstige vraa

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Groen Blauwe Slinger

2001

Topos

2002