Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Expertises Publicaties   Prijzen Team Vacatures  

 

Landschap    Stedenbouw    Inrichting   Architectuur

 

Buro Lubbers bespeelt een breed werkveld. Verschillende opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, gemeenten en andere overheden, woning-stichtingen, bedrijven en particulieren bieden steeds weer nieuwe uitdagingen. De opdrachten lopen uiteen van stedenbouwkundige plannen tot de (her)inrichting van openbare ruimte en bedrijfsterreinen; van ontwikkelings-plannen tot de inrichting van pleinen en parken; van landschappelijke structuurplannen tot herstructureringsplannen van voor- en na-oorlogse wijken; van beplantingsplannen tot kleine architectonische eenheden. Daarnaast participeert het bureau in ontwerpwedstrijden en verricht het onderzoek en studies.

 
  Landschapsplannen
De landschapsplannen van Buro Lubbers worden geïnspireerd op de specifieke kwaliteiten van het gebied, zoals bijvoorbeeld typische hoogteverschillen, de bodem- en waterhuishouding, flora en fauna, de cultuurhistorie, enzovoort. Ervan uitgaande dat het (cultuur)landschap continu in beweging is, vormen deze kwaliteiten de aanleiding om het landschap te transformeren. Met respect voor de eigenheid van het gebied wordt zo een nieuwe identiteit gecreëerd. Daarbij wordt het ontwerp vooral gemaakt in het perspectief van de toekomst. Indien de opgave het vereist, schroomt Buro Lubbers niet om nieuwe functies – wonen, werken, recreëren, natuur,... – zorgvuldig een plaats te geven in een bestaand landschap. Door een integrale en multidisciplinaire benadering wordt een duurzaam landschappelijk raamwerk gecreëerd, dat een gedegen basis vormt voor stedenbouwkundige ontwikkelingen, nu en in de toekomst.


Stedenbouwkundige plannen
Buro Lubbers ontwerpt stedenbouwkundige plannen vanuit het landschap en vanuit de openbare ruimte: landschappelijke stedenbouw. Bij de aanpak van dergelijke opgaven wordt uitgegaan van het landschap en de daarin gegroeide structuren. Historische structuren en de ontwikkeling van deze structuren in het onderliggende landschap worden geanalyseerd en gebruikt als aanleiding voor de ontwikkeling van nieuwe bouwstenen. Het doel is om woon-, werk en verblijfsmilieus te ontwikkelen, die specifiek aansluiten op de karakteristieken en kwaliteiten van de plek. Dit betekent dat bebouwde structuren worden geconfronteerd met het landschap. Door deze interactie ontstaan unieke projecten met een juiste concentratie van bebouwing in het landschap, collectieve openbare ruimten en voorzieningen, zorgvuldige overgangen tussen privé en openbaar, bijzondere relaties tussen binnen en buiten, een uitgekiende (dubbele) oriëntatie van de woningen en meervoudig grondgebruik. De landschappelijke stedenbouw van Buro Lubbers daagt de architectuur uit en leidt tot unieke woonvormen.


Inrichtingsplannen
Buro Lubbers ontwerpt inrichtingsplannen en kleine architectonische eenheden voor zeer uiteenlopende buitenruimten: parken, pleinen, tuinen, openbare ruimte, enzovoort. De ontwerpen worden altijd zorgvuldig afgestemd op de specifieke kenmerken van de plek en het programma dat er gerealiseerd moet worden. De landschappelijke, stedelijke en cultuurhistorische omstandigheden dienen daarbij zoveel mogelijk als inspiratiebron. Zo wordt de beplanting afgestemd op de streek of het beoogde imago, wordt er aansluiting gezocht op de omgeving en krijgen relicten waar mogelijk een nieuwe bestemming. De vormentaal en het materiaalgebruik van Buro Lubbers laten zich omschrijven als stoer en robuust, duurzaam en tijdloos, krachtig en eenvoudig. Met sobere middelen worden poëtische en functionele buitenruimten gecreëerd, ruimten die uitnodigen tot verblijf en ontmoeting.


Architectuur
De adviezen en ontwerpen van Buro Lubbers op het terrein van de architectuur zijn altijd gerelateerd aan het landschap en de stedenbouw. Centraal staat de vraag wat een bepaald landschappelijk-stedenbouwkundig ontwerp betekent voor de architectuur en vice versa. Wat zijn de gevolgen van bijvoorbeeld hoogteverschillen, bodem en bos voor de plattegronden en organisatie van de gebouwen? Om inzicht te krijgen in deze gevolgen, maakt Buro Lubbers bouwkundige ontwerpen van woonclusters of kleine openbare voorzieningen waarmee het landschappelijk-stedenbouwkundig plan vervolgens verder kan worden gebracht. Door in het proces te bewegen tussen landschap, stedenbouw en architectuur wordt het ontwerpconcept voortdurend getoetst, aangescherpt en worden de mogelijkheden van de opgave maximaal benut. De wisselwerking tussen de disciplines blijkt ook uit de beeld-kwaliteistplannen die het bureau opstelt. Deze zijn altijd geïnspireerd op de plek om daarmee het landschappelijk-stedenbouwkundig concept te versterken. In plaats van restrictieve spelregels voor de architectuur te formuleren, zijn de plannen bovendien inspirerend. Ze bieden voldoende vrijheid aan de architect voor het ontwerpen van uitdagende en unieke gebouwen. De beeldkwaliteit wordt vervolgens bewaakt en waar nodig bijgestuurd door deelname aan supervisieteams of het schrijven van een welstandskader.