Beeldkwaliteitsplan

Rieteiland Oost

Rieteiland Oost is misschien wel het meest bijzondere eiland van IJburg. Niet alleen is het met honderd kavels, een manege en een tennispark het kleinste eiland, het heeft ook de meest natuurlijke uitstraling. Gesitueerd pal aan het Diemerpark biedt het een open uitzicht op het groen en het water. Maar hoe creëer je het echte eilandgevoel op een kaal stuk opgespoten zandland?

Of een gebied nu een rijke historie heeft of het land recent is gemaakt, de aanpak van Buro Lubbers is vergelijkbaar: analyseer de specifieke landschappelijke kenmerken en vertaal deze naar een helder stedenbouwkundig kader. De schrale zandgrond en de strikte begrenzing van het eiland vormden zodoende de parameters voor de inrichting van Rieteiland Oost. Uiteindelijk zullen voornamelijk de groenblijvende dennen een krachtig draagvlak bieden voor de verscheidenheid in architectuur. In samenspel met de bebouwing zal het landschap Rieteiland Oost een eigen identiteit geven, een identiteit van een typisch eiland met rust en privacy, ruimte en vrijheid, groen en water.

Vredeoord

Volop ruimte om te spelen, wandelen en fietsen, voor spontane ontmoetingen en buurtactiviteiten. Een wijk in de stad waar het voelt alsof je buiten woont. Waar de auto op het tweede plan staat en collectief energie wordt opgewekt. Ja, dat is Vredeoord. Een nieuwe wijk in Eindhoven met een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen die in collectief en particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. De locatie? Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld. Buro Lubbers ontwierp het landschappelijk-stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en verricht de supervisie op de architectuur.

De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een krachtig raamwerk van groene randen, bomenrijke middenbermen, verbrede achterpaden en woonstraten plus een autovrij middengebied dat functioneert als collectief ontmoetingsplein. Hagen, bomen, bloeiende heesters en kruiphedera geven Vredeoord een landschappelijke sfeer. De architectuur versterkt die sfeer door bijzondere accenten, zorgvuldige hoekoplossingen, duurzame materialen, en een natuurlijk kleur- en materiaalgebruik.

Voorburg

Zorgpark Voorburg is onderdeel van een reeks landgoederen, buitens en gestichten gelegen aan de zuidoostzijde van Vught langs de Boxtelseweg, parallel aan de A2. Deze reeks wordt gekenmerkt door historische relicten als kasteeltjes, landhuizen, villa’s, bomenlanen, waterpartijen en parkgebieden. In aansluiting met deze bijzondere reeks, heeft

Buro Lubbers een masterplan, een landschappelijk raamwerk opgesteld voor Zorgpark Voorburg. Door Voorburg bovendien te verbinden met (recreatieve) routes in de omgeving, krijgt dit deel van Vught meer betekenis. De basis van het masterplan ligt zowel in de landgoedachtige setting van het park als in het conceptuele onderscheid tussen een openbaar en openliggend parkdeel. Binnen het landschappelijk raamwerk kunnen op korte, middenlange en lange termijn verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden. Buro Lubbers staat in voor het uitwerken van bepaalde deelgebieden van het masterplan en voert bovenal de supervisie om de beeldkwaliteit van het totale zorgpark te bewaken.

Quinten Matsyslaan

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Vanwege de geluidscirkel van DAF staan de woningen er maximaal tien jaar. Een slim en creatief antwoord op bouwrestricties en het nijpende woningtekort onder spoedzoekers.

Een kashba-achtige verkaveling heeft geresulteerd in een doorwaadbaar binnengebied met een zeer groene inrichting. Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend. De standaard conceptwoning die het beste aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten, is de Cubestee van Onix, bleek na een vergelijkende studie van zes woonmodellen. De kubuswoningen zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene buurtje. Door te schakelen en stapelen is één architectonisch gebaar ontstaan aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen op de gevels, in de hoven en aan de straat creëert bovendien een sterk imago. Zo geeft de tijdelijke woningbouw ook een kwaliteitsimpuls aan zijn omgeving.

Strijp R

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

Park van Buijsen

Park van Buijsen is één van de laatste deelgebieden van Pijnacker-Zuid, een omvangrijke vinex-locatie in Pijnacker-Nootdorp. De ligging aan de Plas van Buijsen biedt uitgekiende kansen hier een aantrekkelijke en duurzame uitbreidingswijk te realiseren afgestemd op de wensen van de woonconsument. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor een uniek groen en waterrijk woonmilieu. De sfeer van de plas wordt de wijk ingetrokken door groene en waterrijke wiggen. Hierdoor ontstaan drie buurten: Eilanden in de plas, Scheggen aan wadi’s en watergangen, en het Lint aan een watergang. Alle buurten zijn optimaal georiënteerd op het landschap. Uitzicht, autoluwe routes, informele paden, gebiedseigen vegetatie, groene parkeeroplossingen, waterberging, aanleidingen voor sport en spel, natuurlijke kleuren en materialen zorgen ervoor dat de bewoners volop kunnen genieten van al het water en het groen in het Park van Buijsen. Een uitbreidingswijk met bijzondere kwaliteiten.

Goudse poort

De belangenvereniging Goudse Poort en de gemeente Gouda hebben in 2003 besloten de revitalisering van bedrijventerrein Goudse Poort gezamenlijk op te pakken. Het doel is het verouderde, rommelige bedrijventerrein nieuw elan te geven zodat het zich kan meten met de top tien van bedrijventerreinen in Nederland. In dit kader heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een hoogwaardig vestigingsmilieu.

De belangrijkste pijlers van het beeldkwaliteitplan zijn de openbare ruimte en de individuele bedrijfskavels. De nieuwe beeldkwaliteit leidt tot een eenduidig en herkenbaar imago: groen en blauw. Het groene karakter van de randen van het terrein wordt ‘naar binnen’ gehaald met behulp van zichtlijnen en verbindingen. De verbindingen maken bovendien deel uit van een groter ecologisch netwerk. Het binnengebied krijgt een meer formele, groene uitstraling die aansluit op de zakelijkheid van de bedrijven. Het blauwe imago ontstaat door de al aanwezige watergangen te koppelen in één doorlopend watersysteem. Het water wordt beter beleefbaar gemaakt, onder meer door bruggetjes.

Omdat de openbare ruimte beperkt is en het bedrijventerrein vooral uit versnipperd eigendom bestaat, ondersteunt de inrichting van de individuele kavels de ruimtelijke beeldkwaliteit. Zo worden bedrijven gestimuleerd om de vormgeving van erftoegangen en kavelgrenzen op elkaar af te stemmen, het parkeren op eigen terrein te voorzien en om huisbomen te planten in aansluiting op de openbare groenstructuur. Publieke en private partijen werken zo gezamenlijk aan de beeldkwaliteit van hun Goudse Poort.

De gerevitaliseerde Goudse Poort staat echter niet op zichzelf. Het bedrijventerrein fungeert in zijn omgeving als een schakel door aanknoping op recreatieve routes. Dit medegebruik draagt bij aan de levendigheid van Goudse Poort en maakt het bovendien tot een aantrekkelijke entree van de stad.

Heistraat Noord Waalre

De woonwijk Waalre Noord ligt aan waterplas De Meeris en maakt goed gebruik van zijn landschappelijke kwaliteiten. De aanwezige boscomplexen en houtwallen onderscheiden én verbinden verschillende woonbuurten. Eén van die buurten is Heistraat- Noord fase 2. Buro Lubbers ontwierp voor de buurt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan.

De buurt krijgt een herkenbare identiteit door typische bosbeplanting. Gebiedseigen soorten in de

groene middenberm van de hoofdas worden in verschillende maten en op verschillende afstanden van elkaar aangeplant. Zo ontstaat een bossig karakter en blijft het parkeren uit het zicht. In het midden van de berm ligt een verlaging, waar hemelwater van de aangrenzende straten infiltreert. De woningen profiteren van het groene uitzicht en als men de deur uitstapt is er direct zicht op het water.

Aan de waterkant worden verandawoningen doorgezet, in aansluiting op de eerdere fase van de Heistraat. Ruimte-voor-Ruimtekavels bieden een unieke kans om te wonen in het bos. Aan de waterkant verschijnt een bijzonder woontorentje. Met plan wordt woonwijk Waalre Noord definitief beëindigd aan de waterkant van De Meeris.

Bouwhuis

In opdracht van De Twentse Zorgcentra heeft Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Het plan onderscheidt drie sfeergebieden: landgoederen, centrum en parkbos. Het centrale plein is het bruisende hart van ‘t Bouwhuis. Hier ontmoet men elkaar, er vinden activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen plaats. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers geven het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

Het masterplan sluit aan op de behoeften van bewoners, personeel en de organisatie als geheel. Daarom is op verschillende momenten met hun vertegenwoordigers intensief van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, oriëntatie, veiligheid rondom de vijvers, sfeer, beleving, gebruiks- en recreatiemogelijkheden, herinrichting van het centrale plein, de inpassing van de woonzorgboerderij en bijbehorende dagbesteding. Reacties zijn telkens verwerkt in het plan, dat door alle partijen positief is ontvangen.

Dorpsrandlocatie well

Schuin tegenover het kasteel van Well wil de gemeente Bergen kleinschalige woningbouw ontwikkelen. De woningbouw biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en de aansluiting met het historische dorp te verbeteren. Buro Lubbers ontwierp een plan voor een nieuw woningcluster, die zich door een eigentijds handschrift onderscheidt van andere plekken in Well, maar zich tegelijkertijd voegt naar het bestaande dorp door toepassing van vergelijkbare landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische ontwerpmiddelen.

In vergelijking met de ligging van het kasteel, onafhankelijk in het veld, beschouwen wij de nieuwe woningbouwlocatie als een bijzondere toevoeging aan het landschap, niet als uitbreiding van het dorp. Dit betekent dat we in plaats van lintbebouwing een andere typologie voorstellen, een typologie die is geïnspireerd op een agrarische manier van wonen. Wij zien een kleine zwerm woningen neerstrijken in een dorpsbosje. Losjes gestrooid in het landschap vinden de woningen er hun vanzelfsprekende plek rondom een erf, alsof ze ondanks hun hedendaagse architectuur altijd al in het veld hebben gestaan.