Beeldkwaliteitsplan

Rieteiland Oost

Rieteiland Oost is misschien wel het meest bijzondere eiland van IJburg. Niet alleen is het met honderd kavels, een manege en een tennispark het kleinste eiland, het heeft ook de meest natuurlijke uitstraling. Gesitueerd pal aan het Diemerpark biedt het een open uitzicht op het groen en het water. Maar hoe creëer je het echte eilandgevoel op een kaal stuk opgespoten zandland?

Of een gebied nu een rijke historie heeft of het land recent is gemaakt, de aanpak van Buro Lubbers is vergelijkbaar: analyseer de specifieke landschappelijke kenmerken en vertaal deze naar een helder stedenbouwkundig kader. De schrale zandgrond en de strikte begrenzing van het eiland vormden zodoende de parameters voor de inrichting van Rieteiland Oost. Uiteindelijk zullen voornamelijk de groenblijvende dennen een krachtig draagvlak bieden voor de verscheidenheid in architectuur. In samenspel met de bebouwing zal het landschap Rieteiland Oost een eigen identiteit geven, een identiteit van een typisch eiland met rust en privacy, ruimte en vrijheid, groen en water.

Voorburg

Zorgpark Voorburg is onderdeel van een reeks landgoederen, buitens en gestichten gelegen aan de zuidoostzijde van Vught langs de Boxtelseweg, parallel aan de A2. Deze reeks wordt gekenmerkt door historische relicten als kasteeltjes, landhuizen, villa’s, bomenlanen, waterpartijen en parkgebieden. In aansluiting met deze bijzondere reeks, heeft

Buro Lubbers een masterplan, een landschappelijk raamwerk opgesteld voor Zorgpark Voorburg. Door Voorburg bovendien te verbinden met (recreatieve) routes in de omgeving, krijgt dit deel van Vught meer betekenis. De basis van het masterplan ligt zowel in de landgoedachtige setting van het park als in het conceptuele onderscheid tussen een openbaar en openliggend parkdeel. Binnen het landschappelijk raamwerk kunnen op korte, middenlange en lange termijn verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden. Buro Lubbers staat in voor het uitwerken van bepaalde deelgebieden van het masterplan en voert bovenal de supervisie om de beeldkwaliteit van het totale zorgpark te bewaken.

Quinten Matsyslaan

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Vanwege de geluidscirkel van DAF staan de woningen er maximaal tien jaar. Een slim en creatief antwoord op bouwrestricties en het nijpende woningtekort onder spoedzoekers.

Een kashba-achtige verkaveling heeft geresulteerd in een doorwaadbaar binnengebied met een zeer groene inrichting. Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend. De standaard conceptwoning die het beste aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten, is de Cubestee van Onix, bleek na een vergelijkende studie van zes woonmodellen. De kubuswoningen zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene buurtje. Door te schakelen en stapelen is één architectonisch gebaar ontstaan aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen op de gevels, in de hoven en aan de straat creëert bovendien een sterk imago. Zo geeft de tijdelijke woningbouw ook een kwaliteitsimpuls aan zijn omgeving.

Park van Buijsen

Park van Buijsen is één van de laatste deelgebieden van Pijnacker-Zuid, een omvangrijke vinex-locatie in Pijnacker-Nootdorp. De ligging aan de Plas van Buijsen biedt uitgekiende kansen hier een aantrekkelijke en duurzame uitbreidingswijk te realiseren afgestemd op de wensen van de woonconsument. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor een uniek groen en waterrijk woonmilieu. De sfeer van de plas wordt de wijk ingetrokken door groene en waterrijke wiggen. Hierdoor ontstaan drie buurten: Eilanden in de plas, Scheggen aan wadi’s en watergangen, en het Lint aan een watergang. Alle buurten zijn optimaal georiënteerd op het landschap. Uitzicht, autoluwe routes, informele paden, gebiedseigen vegetatie, groene parkeeroplossingen, waterberging, aanleidingen voor sport en spel, natuurlijke kleuren en materialen zorgen ervoor dat de bewoners volop kunnen genieten van al het water en het groen in het Park van Buijsen. Een uitbreidingswijk met bijzondere kwaliteiten.

Heistraat Noord Waalre

De woonwijk Waalre Noord ligt aan waterplas De Meeris en maakt goed gebruik van zijn landschappelijke kwaliteiten. De aanwezige boscomplexen en houtwallen onderscheiden én verbinden verschillende woonbuurten. Eén van die buurten is Heistraat- Noord fase 2. Buro Lubbers ontwierp voor de buurt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan.

De buurt krijgt een herkenbare identiteit door typische bosbeplanting. Gebiedseigen soorten in de

groene middenberm van de hoofdas worden in verschillende maten en op verschillende afstanden van elkaar aangeplant. Zo ontstaat een bossig karakter en blijft het parkeren uit het zicht. In het midden van de berm ligt een verlaging, waar hemelwater van de aangrenzende straten infiltreert. De woningen profiteren van het groene uitzicht en als men de deur uitstapt is er direct zicht op het water.

Aan de waterkant worden verandawoningen doorgezet, in aansluiting op de eerdere fase van de Heistraat. Ruimte-voor-Ruimtekavels bieden een unieke kans om te wonen in het bos. Aan de waterkant verschijnt een bijzonder woontorentje. Met plan wordt woonwijk Waalre Noord definitief beëindigd aan de waterkant van De Meeris.

Bouwhuis

In opdracht van De Twentse Zorgcentra heeft Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Het plan onderscheidt drie sfeergebieden: landgoederen, centrum en parkbos. Het centrale plein is het bruisende hart van ‘t Bouwhuis. Hier ontmoet men elkaar, er vinden activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen plaats. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers geven het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

Het masterplan sluit aan op de behoeften van bewoners, personeel en de organisatie als geheel. Daarom is op verschillende momenten met hun vertegenwoordigers intensief van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, oriëntatie, veiligheid rondom de vijvers, sfeer, beleving, gebruiks- en recreatiemogelijkheden, herinrichting van het centrale plein, de inpassing van de woonzorgboerderij en bijbehorende dagbesteding. Reacties zijn telkens verwerkt in het plan, dat door alle partijen positief is ontvangen.

Vredeoord

Volop ruimte om te spelen, wandelen en fietsen, voor spontane ontmoetingen en buurtactiviteiten. Een wijk in de stad waar het voelt alsof je buiten woont. Waar de auto op het tweede plan staat en collectief energie wordt opgewekt. Ja, dat is Vredeoord. Een nieuwe wijk in Eindhoven met een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen die in collectief en particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. De locatie? Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld. Buro Lubbers ontwierp het landschappelijk-stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en verricht de supervisie op de architectuur.

De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een krachtig raamwerk van groene randen, bomenrijke middenbermen, verbrede achterpaden en woonstraten plus een autovrij middengebied dat functioneert als collectief ontmoetingsplein. Hagen, bomen, bloeiende heesters en kruiphedera geven Vredeoord een landschappelijke sfeer. De architectuur versterkt die sfeer door bijzondere accenten, zorgvuldige hoekoplossingen, duurzame materialen, en een natuurlijk kleur- en materiaalgebruik.

Dorpsrandlocatie well

Schuin tegenover het kasteel van Well wil de gemeente Bergen kleinschalige woningbouw ontwikkelen. De woningbouw biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en de aansluiting met het historische dorp te verbeteren. Buro Lubbers ontwierp een plan voor een nieuw woningcluster, die zich door een eigentijds handschrift onderscheidt van andere plekken in Well, maar zich tegelijkertijd voegt naar het bestaande dorp door toepassing van vergelijkbare landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische ontwerpmiddelen.

In vergelijking met de ligging van het kasteel, onafhankelijk in het veld, beschouwen wij de nieuwe woningbouwlocatie als een bijzondere toevoeging aan het landschap, niet als uitbreiding van het dorp. Dit betekent dat we in plaats van lintbebouwing een andere typologie voorstellen, een typologie die is geïnspireerd op een agrarische manier van wonen. Wij zien een kleine zwerm woningen neerstrijken in een dorpsbosje. Losjes gestrooid in het landschap vinden de woningen er hun vanzelfsprekende plek rondom een erf, alsof ze ondanks hun hedendaagse architectuur altijd al in het veld hebben gestaan.

Haringbuys

Aerdenhout krijgt een nieuwe villawijk: Haringbuys. Juist omdat Haringbuys ligt op lage natte gronden, krijgt het een andere ruimtelijke karakteristiek dan de andere villawijken in de omgeving. In aansluiting op het aanwezige slotenpatroon bestaat de ruimtelijke structuur uit rechte lijnen. Dankzij het water ontstaat een herkenbaar milieu met gebiedseigen beplanting, natuurlijke oevers en houten bruggetjes. Een oude trambaan door het gebied creëert een vanzelfsprekende zonering in een waterrijk en een meer bosrijk woonmilieu.

Omdat Haringbuys wordt ontwikkeld onder particulier opdrachtgeverschap zijn potentieel geïnteresseerde kopers evenals de omwonenden vanaf het eerste begin actief betrokken bij het ontwerp van het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan. Het resultaat is dat

wensen en behoeften van de potentiële kopers zoveel mogelijk in het plan zijn verwerkt. Desondanks houdt het plan rekening met eventueel tegenvallende kavelverkoop en zijn er terugvalscenario’s geformuleerd.

IJzendoorn

Landelijk wonen in de Betuwe. Dat is het beoogde beeld van de uitbreiding van het dorp IJzendoorn met 45 woningen, met name in de sector sociale woningbouw. In opdracht van een woningbouwvereniging stelde Buro Lubbers het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op tot op voorlopig inrichtingsniveau. Hoewel het programma niet uitnodigt tot bijzondere verkavelingen en de ruimte wordt beperkt door afstandszones van het dijkprofiel en de spuitzone van de aangrenzende boomgaard, is een aangename woonmilieu gecreëerd. De basis hiervoor ligt in de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo is de spuitzone omgevormd tot een multifunctioneel park. Het park dient als bufferzone tussen de woningen en de spuitzone van de boomgaard. Hemelwateropvang, spelaanleidingen en bezoekersparkeren vinden hier ook hun plek. Een natuurlijke variatie in vegetatie, van nat en ruig grasland tot riet en struweel bepaalt het gezicht van het park.