Inrichtingsplan

IJzendoorn

Landelijk wonen in de Betuwe. Dat is het beoogde beeld van de uitbreiding van het dorp IJzendoorn met 45 woningen, met name in de sector sociale woningbouw. In opdracht van een woningbouwvereniging stelde Buro Lubbers het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op tot op voorlopig inrichtingsniveau. Hoewel het programma niet uitnodigt tot bijzondere verkavelingen en de ruimte wordt beperkt door afstandszones van het dijkprofiel en de spuitzone van de aangrenzende boomgaard, is een aangename woonmilieu gecreëerd. De basis hiervoor ligt in de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo is de spuitzone omgevormd tot een multifunctioneel park. Het park dient als bufferzone tussen de woningen en de spuitzone van de boomgaard. Hemelwateropvang, spelaanleidingen en bezoekersparkeren vinden hier ook hun plek. Een natuurlijke variatie in vegetatie, van nat en ruig grasland tot riet en struweel bepaalt het gezicht van het park.

Middachten

Boerderij Oud Middachten heeft tot aan het recente verleden een belangrijke rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering van Landgoed Middachten. Inmiddels is deze agrarische functie vervallen en is een groot deel van de schuren gesloopt. Dit gegeven biedt Landgoed Middachten en de gemeente Rheden enkele belangrijke kansen. Zo kan met de (her)ontwikkeling van onderhavige locatie de entree van zowel De Steeg als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls krijgen. Voor Landgoed Middachten betekent woningbouw een vervangende vorm van inkomsten uit erfpacht. Aan Buro Lubbers de uitdaging om nieuwe bebouwing met respect voor het landschap en de cultuurhistorie in te passen.

Strijp R

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

Witte Woningen

De Witte Woningen in Venlo-Oost zijn opgezet volgens de principes van een tuinwijk. De woningen worden ontsloten door woonpaden en van elkaar gescheiden door brede stroken openbaar bosgebied. De woningen worden momenteel gerenoveerd, waarbij ook de buitenruimte wordt opgeknapt. Buro Lubbers heeft een visie opgesteld voor de bouwkundige beeldkwaliteit van de renovatie, een visie voor opwaardering van het openbaar gebied (verlichting, parkeren, openbaar groen en beheer en de overgangen van openbaar privé) en een stedenbouwkundige schets voor de nieuwbouw. Uitgangspunt voor de diverse onderdelen is het huidige boskarakter van de wijk.

Buurtschap Zeist

Aan de noordkant van Zeist ligt een bosgebied van ongeveer 22 hectare. Op 3,2 hectare van dit Sanatoriumterrein wordt een buurtschap ontwikkeld met 124 woningen. Behalve 107 woningen voor de reguliere woningmarkt, komen er ook 17 zogenaamde zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving, dit conform landelijk beleid. De verhuizing van de zorglocatie betekent tegelijkertijd dat de oude locatie in de bossen van Den Dolder wordt terug gegeven aan de natuur, waardoor een missende schakel in de ecologisch hoogstructuur kan worden hersteld.

Buro Lubbers heeft een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan gemaakt voor de Buurtschap, die kadert binnen de gebiedsvisie van West 8 voor het gehele Sanatoriumterrein. De plannen zijn tot stand gekomen in interactieve samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook hadden wij samen met een met een lid van welstand en de monumentencommissie Zuid-Nederland plaats in het kwaliteitsteam dat de architeconische plannen toetste aan het beeldkwaliteitplan. Het kwaliteitsteam functioneerde als voorportaal van de welstandscommissie.

Veenemanstraat

De Hendrik Veenemanstraat is een belangrijke uitvalsweg in Son en Breugel. Toen deze weg werd getransformeerd tot een 30km-zone om het centrum te ontzien van verkeer, heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de weg en aangrenzende kavels. Het resultaat? Een weg die in het centrum als dorpstraat begint met bebouwing dicht aan de straatzijde, vervolgens overgaat in een laan waar de bebouwing iets van de straat wijkt en wordt gecamoufleerd door een dikke bomenrij, om te eindigen in een weg naast een bos waarin mogelijk villa’s kunnen worden gebouwd. Zo illustreert dit project dat een nieuwe functie van een weg tot nieuwe mogelijkheden leidt, zoals de bouw van villa’s op een voorheen onlogische locatie.

Manresa

Het gebied Manresa is gelegen aan de oostkant van Venlo op een bosrijke steilrand van de Maas. Zeer oude bomen en sterke hoogteverschillen karakteriseren het gebied. Op het plateau bovenaan de steilrand stond tot voor kort een retraitehuis van de architect Eduard Cuypers. Nu wordt de bosrijke omgeving getransformeerd tot een woonpark. De natuurlijke tegenstellingen in het gebied – helling versus plateau, bosgebied versus open plek, natuurlijk versus ingericht – worden in het plan gerespecteerd en versterkt. Dat geldt ook voor de bomen die zoveel mogelijk worden ingepast. Wegen als brugconstructie en zwevende paden zullen de boomwortels ontzien en voldoende water en lucht voor de bomen garanderen.

Buro Lubbers stelde een structuurvisie, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan op voor Manresa en voerde de supervisie op de architectuur. Door de continue betrokkenheid van alle partijen is een plan ontstaan met maximale samenhang tussen landschap en architectuur.