Technisch ontwerp

Groot Speijck

Groot Speijck is het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten voor de Oisterwijkse Bossen en Vennen. In aansluiting op de nieuwbouw van het centrum is de (ruimere) omgeving heringericht. 150.000 bezoekers per jaar zullen het bezoekerscentrum gebruiken als uitvalsbasis voor het omliggende natuurgebied.

Groot Speijck vormt door zijn bundeling van functies en voorzieningen een tegenhanger van de ongerepte natuur. Dit contrast wordt benadrukt door de natuurlijk hoge ligging van het bezoekerscentrum op een plateau. Vanaf hier zijn de verschillende sferen in het natuurgebied goed waarneembaar. De herinrichting benut en versterkt dit ruimtelijke en functionele onderscheid door meer openheid rond het centrum te creëren.

Verder zijn de randen van het plateau geaccentueerd en is er een vloeiende overgang gerealiseerd tussen de hoofdroute en het terras bij het gebouw. Strategisch geplaatste hogere (zit)randen leiden de bezoekersstromen in goede banen. De materialisatie van de herinrichting sluit zowel aan op de natuurlijke kleur van de bosgrond als op het blanke zand van het plateau. Het zandkleurige asfalt op het terras legt een duurzame basis voor intensief gebruik. Randen van beton met het reliëf van ruw hout en zitgedeeltes van gezaagde stammen completeren het beeld. In functioneel opzicht is het parkeren herschikt en zijn de stromen voor auto- en langzaamverkeer gescheiden.

Het resultaat is een open plek in het bos, waar routes samenkomen bij een gebouw dat zich aan alle zijdes oriënteert; de springplank naar het natuurgebied.

Medisch centrum Alkmaar

Buro Lubbers heeft de buitenruimte ontworpen bij de nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) te Heerhugowaard. Het nieuwe ziekenhuis, naar ontwerp van Cepezed, moet 45.000 vierkante meter groot worden en voorzieningen krijgen als accute zorg, verblijf en klinische diagnostiek. De terreininrichting vraagt om een helder landschappelijk concept. Door duidelijke keuzes worden de ambities gerealiseerd: een eigen biotoop, het beperken van omgevingsinvloeden, het bevorderen van soortenrijkdom, het creëren van een ‘healing environment’ en een onderhoudsarm landschap. Buro Lubbers wil het maaiveld moduleren tot gradiënten en zo min mogelijk aanplanten. De verschillen in nat-droog, hoog-laag die hierdoor ontstaan, stimuleren een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Het beoogde resultaat is een aantrekkelijk beeld vanuit de ziekenhuiskamers en een goede habitat voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. De patio’s, het atrium en de directe buitenruimte worden ontworpen voor intensiever gebruik en een aangenaam verblijfsklimaat.

Moorkensplein

De dichtbevolkte wijk Borgerhoutin Antwerpenkent een zeer gemengde bevolking van jonge (grote) gezinnen, ouderen en bewoners uit alle windstreken. De wijk heeft een dicht bebouwingsweefsel met weinig publieke ruimte. Er is een dringende noodzaak aan meer groeneen open ruimte. Daarom wordt het huidige Moorkensplein getransformeerd tot een groene pleinruimte met een buurtpark. Het kolossale en monumentale Districtshuis is nu nog beeldbepalendvoor de locatie en reduceert de buitenruimte tot slechts randen en resten. Omdat het gebouw niet langer prestige en dominantie hoeft te representeren, is de buitenruimte in het ontwerp herdacht als tuin. Op eentapijt van hardsteen in een warme tint worden losse bomen gestrooid in verschillende soorten. Omdat deze bomenlaag wordt doorgezet in aanliggende straten en langs het park,ontstaat ééngrote, discontinue groene tuinruimte die tal vanfunctiesen gebruiksvormen samenbindt tot een nieuw Moorkensplein.Een plein vooriedereen inBorgerhout.

Internationale School

Het vooroorlogse concept van de Constant Rebeque Kazernein Eindhovenwas als militair complex gericht op orde en tucht, rangen en standen. Redelijk ver verwijderd van de stad, functioneerde de hiërarchische mannenwereld in beslotenheid en afzondering van de samenleving. Nu de kazerne niet langer als zodanig wordt gebruikt, wordthet gebouwencomplex en het omringende terrein getransformeerd tot de Internationale School Eindhoven (ISE). De typische kazernesfeer maakt plaats voor een hedendaags en bruisend schoolterrein en -gebouw waarin gastvrijheid, vriendschap, ontmoeting, improvisatie, participatieen het ISE-onderwijsconcept tot bloei komen. Het multidisciplinaire ontwerpteam maakte hiertoe een integraal plan. Kernbegrip van het ontwerp is verbinding:verbinding tussen landschappelijke kamers, tussen architectuur en landschap, verbinding tussen mensen.Buro Lubbers stond in voor het landschappelijke deel en de inrichting van de buitenruimte.

T58

Uitstraling is voor veel ondernemingen een belangrijk verkooppunt. Rust, ruimte, groen en esthetiek spelen daarin eengroterol. Precies deze ambitie lag ten grondslag aan de ontwikkeling van het hoogwaardige, kleinschalige bedrijvenpark T58 in Tilburg. T58 onderscheidt zich van bestaande bedrijfsterreinen door een zorgvuldigeinbedding van landschappelijke elementen, zoals de surfplas, het beekdal en ecologisch waardevolle beplanting. Het groene parkachtige karaktervan T58 is gebaseerd op het verkavelings-en beeldkwaliteitsplan opgesteld door Buro Lubbers.Het uitgangspunt was de aanwezige landschappelijke elementen te handhaven en versterkendoor de openbare ruimte als drager van het plan te maken. Zo is de structuur in het noordelijk deel geënt op de drie belangrijkste landschappelijke kwaliteiten van het gebied: het eikenbosje, de randbeplanting rondom hetenergiebedrijf Essent en het beekdal van de Katsbogte.T58-Zuidis daarentegeningericht met het oog op een zo efficiënt mogelijke infrastructuur en flexibele verkaveling. Inrichting van de openbare ruimte en de architectuur brengen hier samenhang en evenwicht.

Westerpark

Waar tot in de jaren negentig het bedrijventerrein Wolfsdonken lag, bevindt zich nu een hoogstedelijk gebied voor wonen, werken en studeren: het Paleiskwartier ten westen van station ’s-Hertogenbosch. Veel treinreizigers vermoeden waarschijnlijk niet dat schuinachter de hoge gebouwencomplexen het enige echte Bossche stadspark schuil gaat. Het Westerpark: waterrijk, sober en sereen, een groene oase in het drukke stadse bestaan. Het park is bijzonder vanwege het ontwerp en vooral ook vanwege de betekenis die het voor de stad heeft. Menig visser heeft hier een vaste stek gevonden, skaters cruisen over de brede paden en natuurliefhebbers kunnen zich verwonderen over de vegetatie. Het ontwerp berust op de specifieke eigenschappen van het natte, laaggelegen komgebied, namelijk water. Het water inspireerde tot de aanleg van een reeks multifunctionele eilanden die met elkaar worden verbonden door bruggen. Omgeven door schanskorven en populieren bieden de eilanden de stedelingen een stille en serene plek.

Genderdal

De kwaliteit van een woonomgeving wordt in hoge mate bepaald door de openbare ruimte.

Dat geldt zeker voor bewoners van een appartementencomplex met kleine balkons. Juist dan levert een aangename, groene buitenruimte waar men kan verblijven, elkaar ontmoeten, spelen of tuinieren een meerwaarde aan het wooncomfort. Met deze gedachte voor ogen stelde Buro Lubbers een revitaliseringsplan op voor de buitenruimte bij acht appartementenblokken inclusief woonstraten in de Eindhovense wijk Genderdal. Een structuur van hagen met sierfruitbomen en heesters zorgt voor een gevoel van geborgenheid. Publieke tuinen binnen de structuur worden in een interactief proces samen met de bewoners ingericht.

Het revitaliseringsplan is gestart met een ontwikkelingsvisie, die Buro Lubbers vervolgens uitwerkte tot een definitief ontwerp van de inrichting van de buitenruimte. Het bureau begeleidt en coördineert eveneens de bestek fase, de aanbesteding en de uitvoering. Een voorbeeld van revitalisering van A tot Z

Rijksarchief Limburg

Menig bezoeker van de oude stadsmuren en parken in Maastricht is er met de wandelgids in de hand langs gekomen. Aangetrokken door de vlindertuin en de
doodsboombeenderen heeft hij in één van de drie binnentuinen van het
Rijksarchief even kunnen ontsnappen aan het hectische bestaan als toerist.
Nieuwsgierig geworden heeft hij wellicht ook geproefd van de sereniteit die
heerst op de ‘cour’ bij de ingang van het archief. Een enkele magnolia prikkelt
hier de zintuigen in een verder sobere omgeving. Dit in tegenstelling tot de
groene – en laatste – tuin gelegen aan het restaurant waar uitbundige kleuren
en bloeiwijzen door het jaar heen voor een wisselend beeld zorgen. Drie tuinen,
drie sferen; verschillende expressies die door materiaalgebruik en
architectonische context wel degelijk bij elkaar horen. Wie zou vermoeden dat
er onder deze lommerrijke stilteplekken meterslange archieven schuil gaan?

Kanaalpark De Heerlijckheid

Nederweert krijgt een kanaalpark. De aanleg van een nieuwe randweg biedt de kans om de zone langs de Zuid-Willemsvaart te transformeren tot een veelzijdig park voor bewoners, recreatie en natuur. Buro Lubbers stelt een inrichtingsplan op in nauw overleg met belanghebbenden.

De Heerlijckheid wordt een park voor iedereen. Daarom wordt het park stevig verankerd in het dorp met groene straten die eindigen bij uitzichtpunten of markante punten aan het kanaal. De drie deelparken – een havenpark, dorpspark en buurtpark – vormen een eenheid door een overkoepelende huisstijl van bijzondere bomen, robuuste hagen en inrichtingselementen van hout. Het park is sterk gericht op beleving. Zo varieert de beplanting per seizoen in geur-, kleur- en bloeiwijze. Ook het water is op verschillende manieren beleefbaar met tribunes, nesten en steigers.

Het schetsontwerp is enthousiast ontvangen door de bewoners. De verblijfsplekken en routes langs het water, de natuurlijke beplanting en de diverse sport- en spelgelegenheden worden zeer gewaardeerd. Naar verwachting start de uitvoering begin 2018.

Park van Buijsen

Park van Buijsen is één van de laatste deelgebieden van Pijnacker-Zuid, een omvangrijke vinex-locatie in Pijnacker-Nootdorp. De ligging aan de Plas van Buijsen biedt uitgekiende kansen hier een aantrekkelijke en duurzame uitbreidingswijk te realiseren afgestemd op de wensen van de woonconsument. Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor een uniek groen en waterrijk woonmilieu. De sfeer van de plas wordt de wijk ingetrokken door groene en waterrijke wiggen. Hierdoor ontstaan drie buurten: Eilanden in de plas, Scheggen aan wadi’s en watergangen, en het Lint aan een watergang. Alle buurten zijn optimaal georiënteerd op het landschap. Uitzicht, autoluwe routes, informele paden, gebiedseigen vegetatie, groene parkeeroplossingen, waterberging, aanleidingen voor sport en spel, natuurlijke kleuren en materialen zorgen ervoor dat de bewoners volop kunnen genieten van al het water en het groen in het Park van Buijsen. Een uitbreidingswijk met bijzondere kwaliteiten.