Technisch ontwerp

Cruquius

Cruquius, het laatste onontgonnen eiland in het gewilde en stijlvolle Oostelijk Havengebied in Amsterdam, wordt getransformeerd van een bedrijventerrein naar een dynamisch woon-, werk- en recreatiegebied met een eigen identiteit. Buro Lubbers heeft het raamwerk voor de openbare ruimte ontworpen en stelt inrichtingsplannen op voor deelgebieden. Cruquius maakt gebruik van zijn nautische karakter en wint daarnaast aan verblijfskwaliteit door de toevoeging van groen. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk doel van het plan.

Het Cruquiusgebied wordt per perceel herontwikkeld. In de tussentijd is er ruimte voor (tijdelijke) initiatieven en bedrijvigheid en worden de historische gebouwen herbestemd. De dynamiek van grote en kleine, permanente en tijdelijke ontwikkelingen zal een grote impact hebben op de openbare ruimte. Daarom is een raamwerk opgesteld voor de openbare ruimte dat gedurende het hele proces eenheid en identiteit van het gebied garandeert. Kwalitatieve en kwantitatieve principes voor de inrichting van zowel de openbare ruimte als collectieve buitenruimtes zijn vastgelegd in een toolbox. Het raamwerk met de inrichtingsprincipes nodigt bewoners en gebruikers uit om initiatieven te ontplooien in het publieke domein.

Heistraat Noord Waalre

De woonwijk Waalre Noord ligt aan waterplas De Meeris en maakt goed gebruik van zijn landschappelijke kwaliteiten. De aanwezige boscomplexen en houtwallen onderscheiden én verbinden verschillende woonbuurten. Eén van die buurten is Heistraat- Noord fase 2. Buro Lubbers ontwierp voor de buurt het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan.

De buurt krijgt een herkenbare identiteit door typische bosbeplanting. Gebiedseigen soorten in de

groene middenberm van de hoofdas worden in verschillende maten en op verschillende afstanden van elkaar aangeplant. Zo ontstaat een bossig karakter en blijft het parkeren uit het zicht. In het midden van de berm ligt een verlaging, waar hemelwater van de aangrenzende straten infiltreert. De woningen profiteren van het groene uitzicht en als men de deur uitstapt is er direct zicht op het water.

Aan de waterkant worden verandawoningen doorgezet, in aansluiting op de eerdere fase van de Heistraat. Ruimte-voor-Ruimtekavels bieden een unieke kans om te wonen in het bos. Aan de waterkant verschijnt een bijzonder woontorentje. Met plan wordt woonwijk Waalre Noord definitief beëindigd aan de waterkant van De Meeris.

Bouwhuis

In opdracht van De Twentse Zorgcentra heeft Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Het plan onderscheidt drie sfeergebieden: landgoederen, centrum en parkbos. Het centrale plein is het bruisende hart van ‘t Bouwhuis. Hier ontmoet men elkaar, er vinden activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen plaats. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers geven het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

Het masterplan sluit aan op de behoeften van bewoners, personeel en de organisatie als geheel. Daarom is op verschillende momenten met hun vertegenwoordigers intensief van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, oriëntatie, veiligheid rondom de vijvers, sfeer, beleving, gebruiks- en recreatiemogelijkheden, herinrichting van het centrale plein, de inpassing van de woonzorgboerderij en bijbehorende dagbesteding. Reacties zijn telkens verwerkt in het plan, dat door alle partijen positief is ontvangen.

Vredeoord

Volop ruimte om te spelen, wandelen en fietsen, voor spontane ontmoetingen en buurtactiviteiten. Een wijk in de stad waar het voelt alsof je buiten woont. Waar de auto op het tweede plan staat en collectief energie wordt opgewekt. Ja, dat is Vredeoord. Een nieuwe wijk in Eindhoven met een mix van sociale huurwoningen, koopwoningen en woningen die in collectief en particulier opdrachtgeverschap worden ontwikkeld. De locatie? Het voormalige Philips-kantorenpark Vredeoord, met het kenmerkende Philips-hoofdkantoor als boegbeeld. Buro Lubbers ontwierp het landschappelijk-stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en verricht de supervisie op de architectuur.

De stedenbouwkundige opzet bestaat uit een krachtig raamwerk van groene randen, bomenrijke middenbermen, verbrede achterpaden en woonstraten plus een autovrij middengebied dat functioneert als collectief ontmoetingsplein. Hagen, bomen, bloeiende heesters en kruiphedera geven Vredeoord een landschappelijke sfeer. De architectuur versterkt die sfeer door bijzondere accenten, zorgvuldige hoekoplossingen, duurzame materialen, en een natuurlijk kleur- en materiaalgebruik.

Haringbuys

Aerdenhout krijgt een nieuwe villawijk: Haringbuys. Juist omdat Haringbuys ligt op lage natte gronden, krijgt het een andere ruimtelijke karakteristiek dan de andere villawijken in de omgeving. In aansluiting op het aanwezige slotenpatroon bestaat de ruimtelijke structuur uit rechte lijnen. Dankzij het water ontstaat een herkenbaar milieu met gebiedseigen beplanting, natuurlijke oevers en houten bruggetjes. Een oude trambaan door het gebied creëert een vanzelfsprekende zonering in een waterrijk en een meer bosrijk woonmilieu.

Omdat Haringbuys wordt ontwikkeld onder particulier opdrachtgeverschap zijn potentieel geïnteresseerde kopers evenals de omwonenden vanaf het eerste begin actief betrokken bij het ontwerp van het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan. Het resultaat is dat

wensen en behoeften van de potentiële kopers zoveel mogelijk in het plan zijn verwerkt. Desondanks houdt het plan rekening met eventueel tegenvallende kavelverkoop en zijn er terugvalscenario’s geformuleerd.

Heilust

Heilust in Kerkrade-West is een parochiewijk uit de wederopbouwperiode van de jaren 50. Na de sluiting van de mijnen in 1969 liep de werkgelegenheid in Kerkrade en omgeving terug met als gevolg dat een jonge generatie elders werk zoekt, de regio krimpt en de vergrijzing toeneemt. Sociale problemen en werkeloosheid, verveling en criminaliteit vullen de opsomming aan. Eén van de doelstellingen voor Heilust is een kwalitatieve en kwantitatieve aanpassing van de woningvoorraad onder meer door sloop en beperkte, vervangende nieuwbouw. De ruimtewinst wordt ingezet voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam park. De nieuwe parkstructuur, bestaande uit een Groene Loper, verbindt twee grote, nabij gelegen landschapsparken met elkaar. Dwars op de Groene Loper, worden Limburgse hagen geplaatst, die als kapstok dienen voor tal van invullingen van mensen en organisaties uit de buurt. Niet alleen creëert het park een landschappelijke verbinding, het verbindt boven alles de mensen. Participatie is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Krimp is voor de bewoners van Heilust een kans op verbetering van zowel de woonomgeving als het sociale leven. Het biedt hen een nieuw toekomstperspectief.