Visie

Voorburg

Zorgpark Voorburg is onderdeel van een reeks landgoederen, buitens en gestichten gelegen aan de zuidoostzijde van Vught langs de Boxtelseweg, parallel aan de A2. Deze reeks wordt gekenmerkt door historische relicten als kasteeltjes, landhuizen, villa’s, bomenlanen, waterpartijen en parkgebieden. In aansluiting met deze bijzondere reeks, heeft

Buro Lubbers een masterplan, een landschappelijk raamwerk opgesteld voor Zorgpark Voorburg. Door Voorburg bovendien te verbinden met (recreatieve) routes in de omgeving, krijgt dit deel van Vught meer betekenis. De basis van het masterplan ligt zowel in de landgoedachtige setting van het park als in het conceptuele onderscheid tussen een openbaar en openliggend parkdeel. Binnen het landschappelijk raamwerk kunnen op korte, middenlange en lange termijn verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden. Buro Lubbers staat in voor het uitwerken van bepaalde deelgebieden van het masterplan en voert bovenal de supervisie om de beeldkwaliteit van het totale zorgpark te bewaken.

Terrassenpark

Tussen de stedelijke agglomeraties van Sittard en Geleen bevindt zich een groen middengebied dat een essentiële schakel vormt in het landschapspark De Graven. De groene doorgang staat als gevolg van stedelijke uitbreidingen echter steeds meer onder druk. Reden dus voor de gemeente Sittard- Geleen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een duurzame invulling van het gebied. Buro Lubbers stelde voor er een park te realiseren. Het doel was om het van oudsher open landschap en het geomorfologisch patroon te respecteren als ook kwaliteiten te creëren voor het aangrenzend stedelijk gebied. Het resultaat is een park dat wordt gekarakteriseerd door dicht beplante, holle randen (grubben) en een relatief laag middenveld bestaande uit plateaus. Een terrassenpark.

Eikenburg

Landgoed Eikenburg, een voormalig opleidingscomplex van de Broeders van de Liefde, ligt in wat ooit een productiebos was. De bijzonder identiteit van het landgoed wordt bepaald door zijn dynamische cultuurhistorische en landschappelijke ontwikkeling. Door de eeuwen heen is het landgoed voortdurend veranderd. Ook nu, want Woningstichting Trudo gaat het landgoed herontwikkelen. In de geest van de internaatschool van de broeders alsook hun latere voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zorg en welzijn behoudt Eikenburg zijn sociaal-maatschappelijke status. De toekomst van Eikenburg staat in het teken van zorg, onderwijs en wonen. Buro Lubbers heeft hiervoor een ruimtelijke strategie opgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. De ruimtelijke structuur toont drie schillen: een open plek in het midden omzoomd door een parkbos en daaromheen een bos. Juist door het realiseren van nieuwe functies en programma’s kunnen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Eikenburg behouden blijven en zelfs worden versterkt. Eikenburg blijft dus sociaal en groen. De eerste fase van de herontwikkeling betreft de transformatie van het rijksmonumentale hoofdgebouw tot kloosterlofts met collectieve binnentuinen.

Smeerling

Smeerling is een cultuurhistorisch belangrijke nederzetting, bestaande uit een achttal boerderijen in de vorm van een hoevenzwerm. De verkaveling van de omliggende esgronden is grotendeels nog gelijk aan die uit het begin van de negentiende eeuw. Om deze hoevenzwerm en het omliggende landschap te beschermen, is Smeerling in de jaren zeventig aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Nadat de boerderijen, waaronder vijf rijksmonumenten, zijn gerestaureerd, heeft Buro Lubbers een visie ontwikkeld voor de landschappelijke inbedding van Smeerling, de openbare ruimte en de privéterreinen van de hoevenzwerm. De visie heeft met name betrekking op de ruimtelijke situatie en de ruimtelijke wensbeelden van de locatie op regionaal, lokaal en privaat niveau.