Ontwerp

Duits lijntje

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel heeft Buro Lubbers onderzoek gedaan naar de reactivering van het Duits Lijntje, een in onbruik geraakte spoorlijn. Het herstel van de spoorlijn wordt beschouwd als de katalysator van tal van ontwikkelingen op het gebied van natuur, waterberging, wonen, werken en recreatie. Een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling als kwaliteitsimpuls van de regio. De bodem en de ontstaansgeschiedenis van de streek hebben gezorgd voor een variatie aan landschapstypen: beekdalen, agrarisch landschap en bosgebieden. Deze grote diversiteit dient als uitgangspunt voor zowel stedelijke uitbreidingen als landschapsontwikkelingen langs het spoorlijntje. Hierdoor blijft de maat en schaal van het landschap behouden terwijl er ook ruimte is voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen.

Rauw aan de zee Ijmuiden

IJmuiden wil zijn imago verbeteren en zich op de toeristische kaart zetten. Eén van de instrumenten die de gemeente daarvoor inzet is het opwaarderen van routes waarmee toeristische attracties beter met elkaar worden verbonden. Buro Lubbers stelde een visie op die het rauwe karakter van IJmuiden herkenbaar maakt in het straatbeeld. Door overal het duinlandschap zichtbaar te maken en het op markante punten te injecteren met rauwe IJmuidense verhalen, wordt de identiteit van de havenstad weer zichtbaar. Zoveel mogelijk plekken in de openbare ruimte worden ingericht met typisch duinbeplanting en duinbosjes. Overhoeken, bermen en straten laten zien waar je bent: in de ruige duinen. Het duinlandschap spreidt zich geleidelijk als een stoere, ruwe deken uit over IJmuiden. Zodra je de stad binnenrijdt, fietst of wandelt voel je door de beplanting dat je aan de kust bent, in de duinen, in IJmuiden. Op knooppunten worden stoere plekken ingericht voor verblijf, ontmoeting en toeristische informatievoorziening.

Verde Vista Plas

De A4 ter hoogte van Zoeterwoude is verdiept waardoor er ruimte is ontstaan voor een gebied voor kantoren, recreatie, retail en een nieuwe woonwijk, Meerburg. Eén van de deelgebieden betreft de Verde Vista Plas, een wijkje met 24 woningen aan een waterbergende plas. Buro Lubbers ontwierp een natuurlijk en speels inrichtingsplan met volop ruimte voor kinderen én bijen.

Zowel de vormgeving als de beplanting van de plas verwijzen naar het oorspronkelijke polderlandschap met zijn rechte weteringen. Een smal voet- en vlonderpad, evenwijdig aan de snelweg, trekt een rechte lijn dwars door het water. Het verbindt drie eilanden waarvan er twee zijn ingericht als speeltuin. Ook de knotwilgen, bloemrijke bermen en riet- en ruigtevegetatie sluiten aan op de aanliggende veenweidegebieden. De gebiedseigen beplanting bevordert de bioversiteit en trekt bijen aan. De entree van de wijk wordt een ware bijenidylle. Hier wordt informatie verstrekt over bijen, het bijenlandschap en het bij-vriendelijk inrichten van tuinen. Het is een plek met educatieve waarde én het vormt een representatieve toegang naar het dorp.

Klokkengieterij Aarle-Rixtel

Trots bekroont het monumentale pand van Klokkengieterij Petit & Fritsen de entree van Aarle-Rixtel. Verscholen achter het imposante poortgebouw ligt een terrein waar vanaf 1906 vele klinkende, blinkende klokken werden geproduceerd. Niet voor niets is de Klokkengieterij voor de bewoners van Aarle-Rixtel onderdeel van het geheugen en de identiteit. Nu er niet langer klokken worden gegoten, vraagt het gebied om een nieuwe toekomst. Juist de bestaande kwaliteiten van de plek en de gebouwen bieden unieke kansen om het te herontwikkelen tot een eigentijds woongebied met industriële allure dat het historische karakter, het aanwezige groen en de dorpse intimiteit koestert. Sloop van het industriële erfgoed is niet nodig, aldus het winnende ontwikkel- en ontwerpteam.

Het stedenbouwkundig plan benut de strikte tweedeling in de ruimtelijke structuur voor twee leefsferen: het industriële, veelzijdige Ambachtsterrein en het groene Dorpsbos voor gezinnen. De industriële hallen worden behouden en herbestemd tot appartementen. Nieuwbouw volgt de oorspronkelijke ruimtelijke structuur en zorgt voor een menselijke, dorpse schaal op het Ambachtsterrein. In het Dorpsbos verschijnen clusters van driekappers in villastijl. Volop in het groen vormen de woningen een zachte dorpsrand. Het resultaat is een woonmilieu dat de cultuurgeschiedenis van de Klokkengieterij viert en woonruimte biedt aan een diverse dorpsgemeenschap.

Prins Bernhardpark

Het Prins Bernhardpark maakt onderdeel uit van de voormalige Luchthaven Twente. Het omvat vijf historische gebouwen, die worden uitgebreid met circa 25 nieuwe woningen in een waardevolle landschappelijke setting. Het doel van de herontwikkeling is een unieke woonomgeving te realiseren waar potentieel geïnteresseerde kopers zich in herkennen en dat de waardevolle landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk behoudt. Het landschapsplan van Buro Lubbers is gebaseerd op de specifieke eigenschappen van het Prins Bernhardpark, zoals het enclave-gevoel. Het huidige bos wordt zoveel mogelijk behouden, maar terwille van de kavels worden her en der lege plekken uitgespaard. De kavels binnen dit woonbos worden gescheiden door een nieuwe heesterlaag met gebiedseigen soorten. Deze groene erfafscheidingen dragen zowel bij aan een aangenaam woonklimaat als aan de landschappelijke kwaliteit. Enkele plekken in het bos worden behouden zoals ze zijn. Dit zogenaamde natuurbos heeft een ecologische functie en dient tevens recreatieve doeleinden.

GZG Terrein

De binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt uitgebreid met het GZG-terrein, een nieuw gebied voor cultuur, wonen en werken. De ontwerpers stonden voor de vraag hoe een gebied van vijf hectare aan te sluiten op de historische binnenstad en het tegelijkertijd een hedendaagse invulling en uitstraling te geven. De historische locatie met veel groene en grijze monumenten – bomen en architectuur – diende als uitgangspunt voor het masterplan.
Zo worden waardevolle bomen bewaard en aangevuld met nieuwe aanplant. Historische architectuur wordt afgewisseld met hedendaagse; kleinschalige woongebouwen met grote publieke gebouwen, zoals een nieuwe bibliotheek. Een fijnmazig geheel van kleine steegjes en doorkijkjes verbindt de nieuwe en oude stad. Belangrijke schakels daarin zijn een aantal nieuwe pleinen, waaronder hét cultuurplein voor de stad, een voetgangers- en fietsbrug over het kanaal en de toevoeging van een nieuwe vaarstroom: de Nieuwe Dieze. Daar waar nu nog een ziekenhuis staat, verrijst straks een nieuw stadshart, harmonieus en bovenal groen

Landschapspark Sinte Gitter

De Stad Landen wil cultuurhistorie en landschap beter beleefbaar maken in haar gemeente. Eén van de aangewezen plekken hiervoor is Sinte Gitter, een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle plek. Hier vestigden zich de eerste bewoners van Landen. Eén van de oudste herinneringen aan de rijke historie zijn de resten van de kerk: al in de 8e/9e eeuw werd hier een kapel gebouwd. Ook de twee mottes uit begin 13e eeuw zijn van cultuurhistorische betekenis. Buro Lubbers heeft een visie ontworpen voor een recreatief en toeristisch landschapspark dat de cultuurhistorie van Sinte Gitter weer laat schitteren. Het uitgangspunt van het ontwerp is om de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten optimaal te benutten, waar nodig te versterken en bovenal zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat doen we door het aanwezige landschap zoveel mogelijk te behouden inclusief de bestaande routes. Met subtiele landschappelijke ingrepen en nieuwe informatievoorzieningen creëren we een levendige identiteit voor Sinte Gitter. Die identiteit behelst zowel het verleden als de toekomst van het gebied. Daarmee bedoelen we dat het plan zowel de cultuurhistorie ontsluit zoals die nu bekend is als inspeelt op toekomstige archeologische vondsten en historische inzichten. Cultuurhistorie als drijvende motor – Sinte Gitter is telkens opnieuw een interessante en leerzame plek voor jong en oud, voor inwoner en toerist.

Beers vianen

Het buitengebied tussen Beers en Vianen is aan verandering onderhevig. De gemeente Cuijk wil het gebied revitaliseren door ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd wil ze de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid behouden en waar mogelijk versterken. Deze ambitie biedt mogelijkheden voor nieuwe functies als wonen, recreatie, bedrijvigheid, zorg, als ook voor alternatieve landbouwvormen en nevenactiviteiten voor boeren. Alle nieuwe activiteiten moeten evenwel passen binnen het karakter en de schaal van het landelijk gebied. Buro Lubbers heeft hiertoe een integrale gebiedsvisie ontwikkeld.

De gebiedsvisie streeft naar het creëren van een vernieuwd kampenlandschap. Door landschappelijke elementen toe te voegen en daarmee het landschap te verdichten, ontstaat een stevig groen raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen moeiteloos kunnen worden ingepast. Waar voorheen lange zichtlijnen door het gebied liepen, waarin alle dissonanten zichtbaar waren, worden deze nu opgenomen door landschappelijke elementen die de blik sturen. In functioneel opzicht is het toekomstbeeld een gebied met een agrarisch karakter verrijkt met natuur-, recreatie-, woon- en werkfuncties. Een optelsom van verschillende ingrepen toont uiteindelijk de eigenheid van het gebied: kleinschalig, afwisselend en groen.

Landschapspark Puurs

De omgeving rondom het fort Liezele, aan de rand van Puurs, wordt ontwikkeld tot een landschapspark voor passieve recreatie. De gemeente heeft de ambitie de belevingswaarde van het gebied te verhogen en tegelijkertijd de landschappelijke kenmerken te versterken. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor verweving van het park met de omgeving (fort, woongebieden, beekvallei) en de unieke landschappelijke en historische kenmerken van de plek. Buro Lubbers greep de specifieke landschappelijke kwaliteiten aan voor het ontwerp van Park-P. De basis hiervan schuilt in het aanleggen van een nieuwe beek. Dat doen we door een onbeduidende landbouwsloot breder uit te graven, vorm te geven en te verbinden met de Molenbeek. De nieuwe beek vormt de robuuste drager, de duurzame landschappelijke structuur van het park waarbinnen de deelgebieden flexibel in tijd en functies invulbaar zijn. De deelgebieden zijn het fort, velden voor evenementen, een es voor de verbouwing van gewassen, de begraafplaats en het bestaande omliggende landschap. Langs de beekzone liggen ook een jongerencentrum, een parkeerplaats en het nieuw te ontwikkelen Park-P-paviljoen. Verschillende routes hebben een eigen karakter en thema. In Park-P staan ontmoeten, vertoeven en spelen centraal evenals de aspecten ontdekken, avontuur, educatie en natuur.