Gezondheid

Foto Groede Podium

Groedepodium

Tussen Groede-dorp en Groede-bad is een recreatief mobiliteitsknooppunt verrezen dat dorp en strand met elkaar verbindt: Groede Podium. Toerist, recreant en streekbewoner – jong en oud – kunnen zich hier uitleven in een serie interactieve kamers, elk met een eigen thema: Speelhonk, Waterkamer, Beestenboel, Labyrinth… De kern van elke kamer wordt gevormd door een historische bunker. Na jarenlang onder aarde en planten verborgen te zijn geweest, vervult het bunkercomplex nu een attractieve functie. Als stepping stone tussen het achterland en de kust nodigt Groede Podium de bezoeker uit om het omringende natuurgebied te verkennen via doorgaande fiets- en wandelbanden. Het plan is ontwikkeld in het kader van het project Integraal Kustzonebeheer West Zeeuws-Vlaanderen dat tot doel heeft de volledige Zeeuwse kustlijn op te waarderen. Een voorbeeld van duurzame herstructurering.

Voorburg

Zorgpark Voorburg is onderdeel van een reeks landgoederen, buitens en gestichten gelegen aan de zuidoostzijde van Vught langs de Boxtelseweg, parallel aan de A2. Deze reeks wordt gekenmerkt door historische relicten als kasteeltjes, landhuizen, villa’s, bomenlanen, waterpartijen en parkgebieden. In aansluiting met deze bijzondere reeks, heeft

Buro Lubbers een masterplan, een landschappelijk raamwerk opgesteld voor Zorgpark Voorburg. Door Voorburg bovendien te verbinden met (recreatieve) routes in de omgeving, krijgt dit deel van Vught meer betekenis. De basis van het masterplan ligt zowel in de landgoedachtige setting van het park als in het conceptuele onderscheid tussen een openbaar en openliggend parkdeel. Binnen het landschappelijk raamwerk kunnen op korte, middenlange en lange termijn verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen plaatsvinden. Buro Lubbers staat in voor het uitwerken van bepaalde deelgebieden van het masterplan en voert bovenal de supervisie om de beeldkwaliteit van het totale zorgpark te bewaken.

TBS kliniek

Hoe richt je aangename buitenruimtes in voortbs-patiëntenbinnen de beperkingen van de vereiste veiligheidsnormen? Buro Lubbers nam de uitdaging aan en ontwierp voor een nieuw gebouwd forensisch psychiatrisch centrum in Almere buitenaccommodaties waar de patiënten alleen of in gezelschap, actief of inactief, in een rode (esplanade) of groene (patio’s) omgeving kunnen verblijven. Het achterliggende idee was om een aantal facetten van het buitenleven te repliceren binnen de muren van de kliniek. Zo resulteert de open structuur van vlakken en strips in uiteenlopende functies en sferen. Een sportveld wordt afgewisseld met moestuinen, een esplanade om te wandelen wordt aangevuld metzitbankjes eneen pingpongtafel. De patio’s bij de woonverblijven kunnen de patiëntenbeplanten in overleg met de tuintherapeute. In de toekomst worden op het terreinookkassen en dierenverblijven gerealiseerd. Op deze manier sluit hethumaneontwerp aan op het gedifferentieerdeen multifunctionele zorgprogramma van de Oostvaarderskliniek

Providentia

In het kader van een eventuele herontwikkeling van de locatie Providentia, een kloostercomplex in een bosrijke omgeving in Sterksel, heeft Buro Lubbers een landschappelijk-stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan biedt een mix van wonen en geïntegreerde zorg te midden van kloostertuinen. Het kloosterverleden van Providentia biedt aanknopingspunten om een gebied te creëren waar mensen graag willen wonen en die de afgelegen ligging voor lief nemen. In het plan is de kloostertuin de metafoor voor gezond wonen en leven. Het landschappelijk raamwerk wordt opgebouwd met tuinen, lanen en hagen. Het resultaat is een aaneengesloten landschap dat zich binnen en tussen de bouwvelden uitstrekt, van klooster en boerderij naar natuurontwikkeling. De schaal, de verblijfswaarde en het gebruik van dit landschap hebben een belangrijk effect op de kwaliteit van zorg, wonen en verblijven op Providentia. Zo zijn de (zorg)woningen op het landschap georiënteerd en komen alle straten uit op een centrale groene ruimte. De kloostertuinen worden ommuurd door bos, maar zijn vrij toegankelijk voor recreanten en de dorpelingen van Sterksel. Er is ruimte voor gezamenlijke moestuinen, fruittuinen en kruidentuinen evenals aan speeltuinen, sporttuinen en recreatietuinen.

Antoniegaarde

Geurende lavendel en rozen, ruisend gras, stille vijvers en schaduwrijke bomen bepalen de sfeer in de binnentuin van het woonzorgcentrum Antoniegaarde. De beleving van de ouderen moest voorop staan. Daarom zijn verschillende vlakken in de tuin ingericht met planten die de zintuigen prikkelen. Comfortabel meubilair en sfeervolle verlichting nodigen de bewoners overdag en ’s avonds uit elkaar te ontmoeten, rustig te verpozen of de krant te lezen aan een lange tafel. De inrichting, het samenspel van karakteristieke oude elementen en de nieuwe architectuur van het complex, een afwisselende hoogwaardige stedenbouwkundige indeling en de tot de laatste steen gedetailleerde buitenruimte maken de Antoniegaarde tot een unieke plek. Een oase van rust in de stad.

Coudewater

Ten oosten van ‘s-Hertogenbosch ligt Coudewater, een landgoed dat al sinds de veertiende eeuw wordt gebruikt voor de geestelijke gezondheidszorg. Hier wonen zowel cliënten die een hoge mate van begeleiding nodig hebben als cliënten die volstaan met ondersteunende zorg. Als gevolg van bezuinigingsmaatregelen en veranderende concepten in de zorg heeft GGZ Oost-Brabant besloten Coudewater te herontwikkelen. Het doel is de gezondheidsinstellingen duurzaam in te passen binnen de karakteristieken van het landgoed en zijn omgeving. Om de maatschappij bovendien dichter bij de instellingen te brengen, worden ook andere, zorggerelateerde functies op het landgoed voorzien. Buro Lubbers ontwierp een ruimtelijk ontwikkelingskader dat de functies op het landgoed dusdanig ordent, dat er een optimale synergie ontstaat tussen het ruimtelijke en functionele programma. De basis van dit masterplan wordt gevormd door het landschap. Door de kenmerkende structuren van de buitenplaats, de boskamers en de kampen te versterken krijgt landgoed Coudewater een herkenbare, groene identiteit

Sportpark-verhoven

Buro Lubbers heeft een landschappelijke visie opgesteld voor een duurzame en integrale ontwikkeling van Sportpark Verhoven. Speerpunten van deze visie zijn een verankering in de landschappelijke hoofdstructuur, een duurzame energie- en waterhuishouding, multifunctionele ordeningen, aandacht voor de ecologie en het bevorderen van sociale cohesie. Bovenal is een belangrijk uitgangspunt dat het sportpark zich flexibel kan ontwikkelen. Daarom zijn fysiek-ruimtelijke structuren geformuleerd, waarbinnen nieuwe initiatieven moeiteloos kunnen worden ingepast – nu en in de toekomst. Ook kunnen projecten in verschillende snelheden naast elkaar worden ontwikkeld. Sportpark Verhoven is door de provincie Noord-Brabant benoemd als proeftuin, dat wil zeggen als een locatie waar in samenwerking met deskundigen en belanghebbenden extra slagen op het gebied van duurzaamheid en innovatie worden gemaakt. Vanuit de discipline landschapsarchitectuur heeft Buro Lubbers deelgenomen aan het interactieve planproces. Het resultaat is een ontwikkelingskader dat laat zien hoe een landschappelijk ontwerp hand in hand kan gaan met innovatieve duurzaamheid. Wat maakt dit ontwerp nu zo duurzaam?

Hoeve de waterkans

Hoeve De Waterkant wordt bedreigd door water, natuur en een bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is in gevaar. Dat kan anders.

Hoeve De Waterkant bevindt zich op een knooppunt van water, natuur, bedrijvigheid en recreatie. Deze ligging is niet alleen een bedreiging, maar juist ook een unieke kans. De hoeve heeft de potentie uit te groeien tot de schakel en de aanjager van een gezond productief landschap in Herk-de-Stad. In onze visie transformeert De Waterkant geleidelijk zijn klassieke landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning.

Onze visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert natuurherstel en –verbindingen en ze stimuleert extensieve recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn omgeving.

Gezondewijk

Hoe kan een normale, onopvallende jaren 80-buurt op een innovatieve manier worden getransformeerd naar een bijzondere, hechte en groene leefomgeving? Buro Lubbers ontwikkelde een vernieuwend plan voor de Botenbuurt in Eindhoven, dat zich vooral richt op het in gang zetten van een aantal ontwikkelingen, die op hun beurt weer andere positieve ontwikkelingen voortbrengen. De drijvende kracht achter deze kettingreactie zijn parasieten, die kleur en variatie aan het grijze woningaanbod toevoegen. Niet alleen maken de parasieten de woningen aantrekkelijker om te kopen of huren, ze zijn een verrijking voor de hele buurt. Innovatief is dat het geld gegenereerd door de parasieten wordt geïnvesteerd in vergroening van de buurt, die op zijn beurt ervoor zorgt dat mensen graag in de buurt wonen, er langer blijven wonen en wellicht kiezen voor uitbreiding van de woning door middel van een parasiet, waarna weer meer geld beschikbaar is voor groen, enzovoort. Buurtsuccessies is een voorbeeld voor woningstichtingen in heel Nederland om hun buurten leefbaar en bij de tijd kunnen houden.