Sociale cohesie

Industrieplein Hengelo

Het Industrieplein is niet langer de achterkant van station Hengelo, maar de nieuwe toegangspoort naar het Hart van Zuid. Verschillende gebruikers hebben een plek gekregen, maar er is ook ruimte gecreëerd voor nieuwe vormen van gebruik. Een nieuw skatepark – een van de grootste van de regio – is verrezen op het plein en wordt veelvuldig gebruikt. Daarnaast is de bestaande veldbeek weer zichtbaar gemaakt, en is er op het plein ruimte gemaakt voor evenementen. Door middel van een innovatief smart-light systeem kan de verlichting op het plein aangepast worden aan de situatie. Meerstammige bomen en vlinder- en bijlokkende beplanting zorgt voor een aangenaam verblijfsklimaat en bevordert de biodiversiteit. Zo is het Industrieplein plein en park in één.

Quinten Matsyslaan

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Vanwege de geluidscirkel van DAF staan de woningen er maximaal tien jaar. Een slim en creatief antwoord op bouwrestricties en het nijpende woningtekort onder spoedzoekers.

Een kashba-achtige verkaveling heeft geresulteerd in een doorwaadbaar binnengebied met een zeer groene inrichting. Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend. De standaard conceptwoning die het beste aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten, is de Cubestee van Onix, bleek na een vergelijkende studie van zes woonmodellen. De kubuswoningen zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene buurtje. Door te schakelen en stapelen is één architectonisch gebaar ontstaan aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen op de gevels, in de hoven en aan de straat creëert bovendien een sterk imago. Zo geeft de tijdelijke woningbouw ook een kwaliteitsimpuls aan zijn omgeving.

Grote polder Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de biodiversiteit hoog op de agenda staan, ook van haar bedrijventerreinen zoals Grote Polder. Buro Lubbers heeft een inrichtingsplan opgesteld dat de ecologische waarde van Grote Polder verbetert en daarmee een impuls geeft aan het ondernemersklimaat, een gezonde werkomgeving en recreatief medegebruik. Het plan betreft naast de hoofdstructuur van het bedrijventerrein diverse particuliere terreinen van ondernemers. Door biodiversiteit te combineren met zakelijkheid en creativiteit streeft het plan naar een bedrijventerrein waar flora en fauna, ondernemer en werknemer, bezoeker en recreant zullen floreren. Een belangrijk uitgangspunt is aansluiting op het bijennetwerk in de omgeving. Daarom wordt het bedrijventerrein bijvriendelijk ingericht. Vegetatie biedt schuil-, voortplantings- en voedselmogelijkheden en creëert tegelijkertijd jaarrond een aantrekkelijk beeld voor gebruikers. Op naar een boeiend bloeiend bedrijventerrein!

Emmakwartier

Het Emmakwartier bevindt zich achter de Witte Dame en de Lichttoren, twee Philips-gebouwen in het centrum van Eindhoven die reeds succesvol zijn getransformeerd. Nu volgt de herontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein van Philip Lighting. Vroeger ontoegankelijk en stenig functioneert het gebied straks als een belangriijke stedenbouwkundige schakel tussen het centrum en Strijp S. Het wordt een dynamisch woonwerkgebied met een groen verblijfspark.

Het kantoor van Philips Lighting is inmiddels verbouwd tot 616 appartementen. De eerste bewoners hebben er hun intrek genomen. Daarnaast verschijnen ook twee nieuwe woontorens, Onix en Gaagle. Het nieuwe stadspark aan de voet van de torens, het Victoriapark, wordt een groen knooppunt in de stad. Bijzonder is dat de beek de Gender opnieuw zichtbaar wordt gemaakt. Niet alleen draagt het weer open maken van de beek bij aan de waterhuishouding van de stad, het creëert ook belevingswaarde.

Buro Lubbers heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld en ontwerpt de inrichting van de openbare ruimte. Architectuur is van diederendirrix.

Lamme van Dieseplein

De gemeente Kerkrade heeft de ambitie om het centrum van de stad een hoogwaardige, duurzame en kostenbewuste kwaliteitsimpuls te geven. Deze herinrichting van het winkelgebied sluit aan op andere herstructurerings-en nieuwbouwplannen in het centrum. Met beperkte middelen moet het centrum weer het visitekaartje van de stad worden.Een ruimtelijke analyse van de geschiedenis, de functies en de huidige materialisering van het centrum laat zien dat Kerkrade centrum over de potenties beschikt om uit te groeien tot een aantrekkelijk winkel-en verblijfsgebied. Het knelpunt van de actuele situatie is het gebrek aan eenheid. Het herinrichtingsplan van Buro Lubbers maakt het centrum weer herkenbaar door het aanleggen van één tapijt van gebakken klinkers. Elementen zoals bomen, meubilair, verlichting en kunst zorgen voor een heldere zonering. Drie bijzondere pleinen krijgen een eigen uitstraling in het centrum: als huiskamer, als rustplek en als cultuurplein.

Centrumplan Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft de ambitie om het centrum van de stad een hoogwaardige, duurzame en kostenbewuste kwaliteitsimpuls te geven. Deze herinrichting van het winkelgebied sluit aan op andere herstructurerings-en nieuwbouwplannen in het centrum. Met beperkte middelen moet het centrum weer het visitekaartje van de stad worden.Een ruimtelijke analyse van de geschiedenis, de functies en de huidige materialisering van het centrum laat zien dat Kerkrade centrum over de potenties beschikt om uit te groeien tot een aantrekkelijk winkel-en verblijfsgebied. Het knelpunt van de actuele situatie is het gebrek aan eenheid. Het herinrichtingsplan van Buro Lubbers maakt het centrum weer herkenbaar door het aanleggen van één tapijt van gebakken klinkers. Elementen zoals bomen, meubilair, verlichting en kunst zorgen voor een heldere zonering. Drie bijzondere pleinen krijgen een eigen uitstraling in het centrum: als huiskamer, als rustplek en als cultuurplein.

Centrumplan Best

Anno 2011 is Best aantrekkelijk door de aanwezigheid van ruim opgezette woonwijken, veel werk en goed geoutilleerde voorzieningen. Wat ontbreekt is een herkenbaar en aangenaam centrum. Al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw werkt de gemeente Best aan de verbetering van het centrum. Omdat de plannen van toen nooit volledig zijn uitgevoerd, bestaat het centrum nu uit een vreemde collage van grote parkeervelden, nare achterkanten en gebouwen met een ondorpse schaal. Er is een gebrek aan herkenbare straten en pleinen. Het gebied kent weinig samenhang en intimiteit. Het stedenbouwkundig plan en het beeldregieplan van Buro Lubbers en diederendirrix architecten gaat daar verandering in brengen. In hechte samenwerking met gemeente, commerciële, ontwerpende en adviserende partijen is dit transformatieplan tot stand gekomen. Het plan voorziet in een groen stedenbouwkundig weefsel met dorpse pleinen, plekken en straatjes. Een totaalbeeld van architectuur, openbare ruimte en beplantingsstructuren zorgt uiteindelijk voor een groen, dorps centrum, een belevingsvolle verblijfs-en winkelplek.

Internationale School

Het vooroorlogse concept van de Constant Rebeque Kazernein Eindhovenwas als militair complex gericht op orde en tucht, rangen en standen. Redelijk ver verwijderd van de stad, functioneerde de hiërarchische mannenwereld in beslotenheid en afzondering van de samenleving. Nu de kazerne niet langer als zodanig wordt gebruikt, wordthet gebouwencomplex en het omringende terrein getransformeerd tot de Internationale School Eindhoven (ISE). De typische kazernesfeer maakt plaats voor een hedendaags en bruisend schoolterrein en -gebouw waarin gastvrijheid, vriendschap, ontmoeting, improvisatie, participatieen het ISE-onderwijsconcept tot bloei komen. Het multidisciplinaire ontwerpteam maakte hiertoe een integraal plan. Kernbegrip van het ontwerp is verbinding:verbinding tussen landschappelijke kamers, tussen architectuur en landschap, verbinding tussen mensen.Buro Lubbers stond in voor het landschappelijke deel en de inrichting van de buitenruimte.

Choorstraat

Op een zwoele zomeravond is het heerlijk toeven aan de meterslange tafel in de binnentuin. Een koeler in de tafel zorgt voor frisse wijn, door de fijne bladeren van de doodsbeenderenboomsprankelt het licht en op de achtergrond speelt het carillon van de Sint-Jan.Poëtische ingetogenheid in het hartje van ’s-Hertogenbosch.Toen de voormalige school-en kloostergebouwen getransformeerd werden tot appartementencomplex ontstond de kans omvoor de bewoners een aangename binnentuin te ontwerpen waar men elkaar kan treffen, samen dineren of gewoon rustig kan zitten mijmeren. Het decor wordt gevormd door de neo-gotische gevel van de oude kloosterkapel in combinatie met hedendaagse strakke architectuur. Buro Lubbers heeft de inrichting van de buitenruimte daarom bewust sober gehouden. Ierse hardsteen, houten meubilair en een uitgekiend verlichtingsplan geven de plek sereniteit en allure.