Bedrijventerrein

Park 27

Tussen de A27 en het nieuwe woongebied Blaricummermeent is een bedrijventerrein voorzien. De opgave betreft het ontwerpen van een aantrekkelijk bedrijvenpark dat tegelijkertijd een meerwaarde vormt voor het woongebied, de A-locatie aan de snelweg optimaal benut en de geluidsoverlast van de snelweg zoveel mogelijk beperkt. Voor de ontwikkelingscompetitie heeft Buro Lubbers een concept geformuleerd voor een spraakmakend bedrijvenpark, met nadruk op park. De kern schuilt in de landschappelijke vormgeving van de geluidswering als een park. Met het aanleggen van een pad op de wal dat verbonden wordt met de groene daken van bedrijven, krijgt het park een belangrijke recreatieve functie. Het park langs de A27 heft de gebruiker letterlijk boven de bedrijven uit en geeft de schitterende ligging van het gebied prijs.

Gemeentehuis Westland

Buitenruimte en architectuur vormen een vanzelfsprekende eenheid in het ontwerp voor het stadhuis van Westland, waarin Buro Lubbers samenwerkt met architectenbureau Cepezed. Aan de Verdilaan loopt het verhardingstapijt door onder de transparante gevels en verbindt zo buiten met binnen. Het tapijt bestaat uit eenzelfde verharding met een natuurvriendelijke uitstraling. Op de plein- en terrasruimtes worden het meubilair en de beplanting in een lineair patroon van strips gepositioneerd. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke geleding. Bovendien verwijzen de rechte plantenstrips naar de lange kweekbedden die zo kenmerkend zijn voor het Westland. Net als bij de tuinders zelf worden de plantbedden bij het stadhuis vormgegeven met sobere en robuuste betonelementen. Hoewel het gemeentehuis aan de Laan van de Glazen stad en de Verdilaan zich op afstand van elkaar bevinden, legt ons ontwerp wel een verband tussen beide locaties. Dat geldt voor de architectuur en voor het terreinontwerp. In beide gebouwen worden de pleinruimtes naar binnen gehaald, door binnen (atrium en hal) en buiten hetzelfde verhardingsmateriaal toe te passen. Aan de Verdilaan loopt het verhardingstapijt bovendien rond alle buitenzijden van de transparante gevels. Ook het lineaire patroon van strips waarin beplanting en meubilair zijn opgenomen is overeenkomstig. De plantbedden worden aan de Verdilaan ingericht met vlinderlokkende vegetatie en bomen en ze worden afgewisseld met hagen.

Grote polder Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude heeft het vergroten van de biodiversiteit hoog op de agenda staan, ook van haar bedrijventerreinen zoals Grote Polder. Buro Lubbers heeft een inrichtingsplan opgesteld dat de ecologische waarde van Grote Polder verbetert en daarmee een impuls geeft aan het ondernemersklimaat, een gezonde werkomgeving en recreatief medegebruik. Het plan betreft naast de hoofdstructuur van het bedrijventerrein diverse particuliere terreinen van ondernemers. Door biodiversiteit te combineren met zakelijkheid en creativiteit streeft het plan naar een bedrijventerrein waar flora en fauna, ondernemer en werknemer, bezoeker en recreant zullen floreren. Een belangrijk uitgangspunt is aansluiting op het bijennetwerk in de omgeving. Daarom wordt het bedrijventerrein bijvriendelijk ingericht. Vegetatie biedt schuil-, voortplantings- en voedselmogelijkheden en creëert tegelijkertijd jaarrond een aantrekkelijk beeld voor gebruikers. Op naar een boeiend bloeiend bedrijventerrein!

EATC

Het European Air Transport Command (EATC) is een internationaal commandocentrum, dat voor België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje de operationele controle van het militair luchtvervoer uitvoert. Het centrum bevindt zich op vliegbasis Eindhoven. Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw die de kernwaarden van EATC weerspiegelt: geïntegreerd, innovatief en effectief. Het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie hebben het team van Dura Vermeer de opdracht voor de nieuwbouw gegund. De architectuur is van de Paul de Ruiter Architecten. Buro Lubbers tekende voor het terreinontwerp.

In het verlengde van het masterplan voor Vliegbasis Eindhoven (Buro Lubbers 1996), is het nieuwe EATC gepositioneerd in een glooiend heidelandschap. Struinpaden en verblijfsplekken nodigen werknemers uit te pauzeren in de buitenlucht. Een brede trappartij verbindt de heide met het formeel geordend ceremonieplein en het robuuste gebouw. Hier vinden officiële plechtigheden plaats; vlaggen, gedenksteentjes en een monument herinneren de geschiedenis van EATC en symboliseren de eenheid tussen Europese lidstaten.

Belval Ouest

Het moesten multifunctionele buitenruimtes worden, gebruiksvriendelijke plekkenwaar studenten, docenten en omwonendenelkaar kunnen ontmoeten, waar menin een rustige hoek kan studerenen waar van tijd tot tijd kleine optredens en manifestaties kunnen plaatsvinden. Met dit doel voor ogen ontwierp Buro Lubbers de binnentuin, de pleinen en de dakterrassenvan het nieuwe campuscomplex De Bisschoppen op de Uithof in Utrecht.Debuitenruimteszijnduidelijk aan elkaar verwant door de gezichtsbepalende houten elementendie dienenals zitplaatsen, boombakken, fietsenstalling of podium. Al deze objecten zijn van dezelfde houtsoorten enzijn op dezelfde manier afgewerkt met latten inverschillende breedtematen.Door de gevarieerde beplanting, de specifieke relatie met de architectuur en de hernieuwde bestemming van relicten uit de oude situatie, zijn de buitenruimtes omgevormd tot prettige, sociale ontmoetingsplekken. Zelfs met de vlinders is rekening gehouden. Op hun route tussen Utrecht en Amersfoort worden zij door de vlindervriendelijke vegetatie uitgenodigd op de dakterrassen van de studententorens.

Krinkels Breda

Krinkels is een toonaangevende aannemer voor beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte in Nederland met een sterke focus op duurzaamheid. Het nieuwe hoofdkantoor in Breda weerspiegelt de missie van Krinkels: een mooie, veilige, schone en groene leefomgeving. Het glazen gebouw, ontworpen door Paul de Ruiter Architects, vormt één geheel met het landschap, een groene parkachtige ruimte ontworpen door Buro Lubbers. Het terrein bevindt zich enerzijds op een strategische ligging aan invalsroutes naar Breda en anderzijds grenst het aan een ecologische beekzone. Deze dynamiek tussen cultuur en natuur ligt daarom aan de basis van de inrichting. Een glooiend landschap van kruidenrijk gras creëert een logisch verloop van meer cultuurlijke (siertuinen, parkeren) naar meer natuurlijke (laagtes, vegetatie) delen. Iets opgehoogd staat het gebouw op een voetstuk in het centrum van dit glooiende landschap. Gebouw en landschap vormen samen het visitekaartje van Krinkels: transparant, duurzaam en groen.

Goudse poort

De belangenvereniging Goudse Poort en de gemeente Gouda hebben in 2003 besloten de revitalisering van bedrijventerrein Goudse Poort gezamenlijk op te pakken. Het doel is het verouderde, rommelige bedrijventerrein nieuw elan te geven zodat het zich kan meten met de top tien van bedrijventerreinen in Nederland. In dit kader heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor een hoogwaardig vestigingsmilieu.

De belangrijkste pijlers van het beeldkwaliteitplan zijn de openbare ruimte en de individuele bedrijfskavels. De nieuwe beeldkwaliteit leidt tot een eenduidig en herkenbaar imago: groen en blauw. Het groene karakter van de randen van het terrein wordt ‘naar binnen’ gehaald met behulp van zichtlijnen en verbindingen. De verbindingen maken bovendien deel uit van een groter ecologisch netwerk. Het binnengebied krijgt een meer formele, groene uitstraling die aansluit op de zakelijkheid van de bedrijven. Het blauwe imago ontstaat door de al aanwezige watergangen te koppelen in één doorlopend watersysteem. Het water wordt beter beleefbaar gemaakt, onder meer door bruggetjes.

Omdat de openbare ruimte beperkt is en het bedrijventerrein vooral uit versnipperd eigendom bestaat, ondersteunt de inrichting van de individuele kavels de ruimtelijke beeldkwaliteit. Zo worden bedrijven gestimuleerd om de vormgeving van erftoegangen en kavelgrenzen op elkaar af te stemmen, het parkeren op eigen terrein te voorzien en om huisbomen te planten in aansluiting op de openbare groenstructuur. Publieke en private partijen werken zo gezamenlijk aan de beeldkwaliteit van hun Goudse Poort.

De gerevitaliseerde Goudse Poort staat echter niet op zichzelf. Het bedrijventerrein fungeert in zijn omgeving als een schakel door aanknoping op recreatieve routes. Dit medegebruik draagt bij aan de levendigheid van Goudse Poort en maakt het bovendien tot een aantrekkelijke entree van de stad.

T58

Uitstraling is voor veel ondernemingen een belangrijk verkooppunt. Rust, ruimte, groen en esthetiek spelen daarin eengroterol. Precies deze ambitie lag ten grondslag aan de ontwikkeling van het hoogwaardige, kleinschalige bedrijvenpark T58 in Tilburg. T58 onderscheidt zich van bestaande bedrijfsterreinen door een zorgvuldigeinbedding van landschappelijke elementen, zoals de surfplas, het beekdal en ecologisch waardevolle beplanting. Het groene parkachtige karaktervan T58 is gebaseerd op het verkavelings-en beeldkwaliteitsplan opgesteld door Buro Lubbers.Het uitgangspunt was de aanwezige landschappelijke elementen te handhaven en versterkendoor de openbare ruimte als drager van het plan te maken. Zo is de structuur in het noordelijk deel geënt op de drie belangrijkste landschappelijke kwaliteiten van het gebied: het eikenbosje, de randbeplanting rondom hetenergiebedrijf Essent en het beekdal van de Katsbogte.T58-Zuidis daarentegeningericht met het oog op een zo efficiënt mogelijke infrastructuur en flexibele verkaveling. Inrichting van de openbare ruimte en de architectuur brengen hier samenhang en evenwicht.

Crescendo

Maaswaard is één van de projecten waarmee de gemeente Venlo door herstructurering en nieuwbouw een impuls geeft aan het stedelijk weefsel langs de Maasoever. Door de projecten Q4, Maasboulevard en Maaswaard zal Venlo een representatief gezicht naar de Maas krijgen. Buro Lubbers bewaakt door middel van supervisie de samenhang tussen de projecten en werkt per deelgebied de buitenruimte uit.

Maaswaard ligt ten zuiden van het centrum en onderscheidt zich van de andere projecten door de ‘grotere korrel’ binnen het plan. De Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) wordt herbestemd en krijgt een prominente plek. Aansluitend op de maat en schaal van Nedinsco wordt het nieuwe stadskantoor en een nieuw WoonZorgComplex ontwikkeld met de naam ‘Crescendo’. Buro Lubbers heeft in opdracht van de gemeente Venlo de buitenruimte rond Crescendo ontworpen van concept tot besteksgereed DO. Een van de uitgangspunten is het creëren van een expressieve seizoensbeleving voor de bewoners en gebruikers.

Waterschei

Binnen de kennisdriehoek Eindhoven, Leuven en Aken-Maastricht ligt het voormalige mijnbouwgebied Waterschei te Genk. Vanwege de centrale ligging, de goede bereikbaarheid en het karakter van de locatie is besloten het gebied te ontwikkelen als meervoudig bedrijventerrein. Eén van de bedrijventerreinen wordt naar wens van de gemeente Genk en de Katholieke Universiteit Leuven ontwikkeld tot een Wetenschapspark. Het Wetenschapspark richt zich tot hoogtechnologische bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Buro Lubbers stelde in samenwerking met Diederendirrix Architecten een ontwikkelingsvisie op voor het park. Geïnspireerd door de historische structuren en relicten is een driedimensionaal raamwerk ontworpen dat zich op, onder en over het artificiële landschap uitstrekt. De gelaagde structuur biedt ruimte aan een wetenschapspark dat zich met respect voor het landschappelijke en culturele erfgoed flexibel door de tijd heen kan ontwikkelen.