Centrum

GZG Terrein

De binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt uitgebreid met het GZG-terrein, een nieuw gebied voor cultuur, wonen en werken. De ontwerpers stonden voor de vraag hoe een gebied van vijf hectare aan te sluiten op de historische binnenstad en het tegelijkertijd een hedendaagse invulling en uitstraling te geven. De historische locatie met veel groene en grijze monumenten – bomen en architectuur – diende als uitgangspunt voor het masterplan.
Zo worden waardevolle bomen bewaard en aangevuld met nieuwe aanplant. Historische architectuur wordt afgewisseld met hedendaagse; kleinschalige woongebouwen met grote publieke gebouwen, zoals een nieuwe bibliotheek. Een fijnmazig geheel van kleine steegjes en doorkijkjes verbindt de nieuwe en oude stad. Belangrijke schakels daarin zijn een aantal nieuwe pleinen, waaronder hét cultuurplein voor de stad, een voetgangers- en fietsbrug over het kanaal en de toevoeging van een nieuwe vaarstroom: de Nieuwe Dieze. Daar waar nu nog een ziekenhuis staat, verrijst straks een nieuw stadshart, harmonieus en bovenal groen

Maasboulevard

Venlo aan de Maas bruist. Wonen en winkelen, cultuur en recreatie vinden een logische plek in het geheel nieuwe verblijfsgebied aan het water. Over de boulevard slenteren flaneurs, in het Maaspark waait men uit en op de oude markt zijn de terrassen goed bezet. Herstructurering en nieuwbouw hebben het verloederde Maasfront getransformeerd tot een nieuw, dynamisch stadsdeel. Buro Lubbers ontwierp de openbare ruimte van het gebied dat bekend staat onder de naam Maasboulevard. Bijzonder aan het plan is de relatie die het legt tussen de Maas en het historische centrum, dat eveneens is heringericht. De verbindende schakel is de kade, die over de lengte van een kilometer de maat van de oude stad langs de rivier markeert. Opgebouwd uit 3.300 m2 gebroken Belgisch hardsteen, vormt de robuuste kademuur een stevig fundament voor de bestaande en nieuwe gebouwen. Voor de kade bevindt zich het nieuwe Maaspark: een groene attractie op het niveau van de stad.

Het project Maasboulevard maakt onderdeel uit van een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel aan de Maas. Andere deelgebieden van deze herontwikkeling zijn Q4 en Maaswaard. Buro Lubbers bewaakt de samenhang tussen deze projecten en werkt per deelgebied de openbare ruimte uit.

Q4 Venlo

Het plangebied van Q4 ligt deels in het middeleeuwse stadsweefsel van Venlo en deels er buiten. Bestudering van historische foto’s en kaarten laat zien dat het straatbeeld van Venlo lange tijd is gekenmerkt door wegprofielen met trottoirbanden. Deze wegverdeling heeft in beginsel als doel dat rijtuigen, eerst koetsen en later auto’s, worden gescheiden van de voetgangers. Onderdeel van de herstructurering van Venlo is het vrijwel geheel autovrij en autoluw maken van het centrum. Hierdoor verdwijnt de noodzaak van een wegprofiel dat is gedimensioneerd op auto’s. De openbare ruimte van het middeleeuwse weefsel wordt voorzien van een uniforme klinkerverharding in een terughoudende donkere kleurstelling. In het middeleeuwse centrum is aan de hand van ruimtelijke historische en functionele analyses een hiërarchie van routes onderscheiden. Deze hiërarchie krijgt ook invulling in het ontwerp door de hoofdroutes te onderscheiden van overige straten door middel van de verharding en lijnvoering van banden.

Maasoever en Centrumgebieden Venlo

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde aan de Maas. Daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert worden wonen, winkelen, cultuur en recreatie straks samengevoegd in één gebied. Onderdelen van de opknapbeurt zijn de verplaatsing van het Stadskantoor, de ontwikkeling van een nevengeul, de metamorfose van de jachthaven en de realisatie van een park op de Kop van de Weerd. Om samenhang in de verschillende deelprojecten te garanderen heeft Buro Lubbers een visie geformuleerd op basis van een analyse van het landschap langs de Maas en de structuur van de stad.

Schalkstad Haarlem

De Stadsbiotoop presenteert een nieuwe vorm van stedelijkheid. Hier gedraagt het landschap zich als stad en de stad als landschap. Zo is het landschap stedelijk intensief geprogrammeerd. Een watermachine zuivert het grijze water en zorgt voor variatie in flora en fauna. Er zijn woongebouwen en multifunctionele verzamelgebouwen. Bewoners kweken er hun eigen voedsel. Overal zijn plekken om te werken, spelen en sporten. Het landschap is opgebouwd uit rabatten die door hoogteverschillen een natuurlijke zonering creëren van openbaar, semi-publiek en privaat gebruik. Hoe dichter bij de gebouwen, hoe hoger de ligging en hoe privater het gebruik. De architectuur voegt zich naadloos in dit rabattenpark. De gebouwen hebben stedelijke volumes, programma’s en trekken een diversiteit van bewoners aan. Tegelijkertijd verbinden hun groene gevels de woningen met de natuur. Elke bewoner heeft een buitenruimte waar de gemiddelde stedeling alleen maar van kan dromen. Kortom, de symbiose van stad en land brengt ogenschijnlijk tegengestelde functies – wonen, ecologie, waterbeheer, recreatie – samen in de Stadsbiotoop

Centrumplan Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft de ambitie om het centrum van de stad een hoogwaardige, duurzame en kostenbewuste kwaliteitsimpuls te geven. Deze herinrichting van het winkelgebied sluit aan op andere herstructurerings-en nieuwbouwplannen in het centrum. Met beperkte middelen moet het centrum weer het visitekaartje van de stad worden.Een ruimtelijke analyse van de geschiedenis, de functies en de huidige materialisering van het centrum laat zien dat Kerkrade centrum over de potenties beschikt om uit te groeien tot een aantrekkelijk winkel-en verblijfsgebied. Het knelpunt van de actuele situatie is het gebrek aan eenheid. Het herinrichtingsplan van Buro Lubbers maakt het centrum weer herkenbaar door het aanleggen van één tapijt van gebakken klinkers. Elementen zoals bomen, meubilair, verlichting en kunst zorgen voor een heldere zonering. Drie bijzondere pleinen krijgen een eigen uitstraling in het centrum: als huiskamer, als rustplek en als cultuurplein.

Centrumplan Best

Anno 2011 is Best aantrekkelijk door de aanwezigheid van ruim opgezette woonwijken, veel werk en goed geoutilleerde voorzieningen. Wat ontbreekt is een herkenbaar en aangenaam centrum. Al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw werkt de gemeente Best aan de verbetering van het centrum. Omdat de plannen van toen nooit volledig zijn uitgevoerd, bestaat het centrum nu uit een vreemde collage van grote parkeervelden, nare achterkanten en gebouwen met een ondorpse schaal. Er is een gebrek aan herkenbare straten en pleinen. Het gebied kent weinig samenhang en intimiteit. Het stedenbouwkundig plan en het beeldregieplan van Buro Lubbers en diederendirrix architecten gaat daar verandering in brengen. In hechte samenwerking met gemeente, commerciële, ontwerpende en adviserende partijen is dit transformatieplan tot stand gekomen. Het plan voorziet in een groen stedenbouwkundig weefsel met dorpse pleinen, plekken en straatjes. Een totaalbeeld van architectuur, openbare ruimte en beplantingsstructuren zorgt uiteindelijk voor een groen, dorps centrum, een belevingsvolle verblijfs-en winkelplek.

Leidscherijncentrum

Utrecht krijgt een tweede stadshart: Leidsche Rijn Centrum. Opgespannen tussen de woonwijken van Leidsche Rijn en de Utrechtse binnenstad, gedeeltelijk over de A2, verschijnt een levendig centrum om te wonen, te werken, te winkelen en uit te gaan. In het kader van een aanbestedingstraject werkte Buro Lubbers het concept inrichtingsplan van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten verder uit. Het resultaat is een ingetogen, functioneel ingerichte openbare ruimte. Detaillering in verharding en platanen in verschillende verschijningsvormen geven de publieke ruimte een gevarieerde uitstraling zonder de eenheid te verstoren. Als reactie op de stenige openbare ruimte worden de binnenhoven van de bouwblokken juist als groene oases in de stad ontworpen. De tuinen worden samen met de bewoners ingericht met behulp van vastgestelde ingrediënten als bomen en hagen, vaste planten en bollen, water, meubilair en verharding. Hierdoor ontstaan elf binnentuinen met elf verschillende smaken, maar allen met een herkenbare, gemene deler.

Crescendo

Maaswaard is één van de projecten waarmee de gemeente Venlo door herstructurering en nieuwbouw een impuls geeft aan het stedelijk weefsel langs de Maasoever. Door de projecten Q4, Maasboulevard en Maaswaard zal Venlo een representatief gezicht naar de Maas krijgen. Buro Lubbers bewaakt door middel van supervisie de samenhang tussen de projecten en werkt per deelgebied de buitenruimte uit.

Maaswaard ligt ten zuiden van het centrum en onderscheidt zich van de andere projecten door de ‘grotere korrel’ binnen het plan. De Nederlandse Instrumenten Compagnie (Nedinsco) wordt herbestemd en krijgt een prominente plek. Aansluitend op de maat en schaal van Nedinsco wordt het nieuwe stadskantoor en een nieuw WoonZorgComplex ontwikkeld met de naam ‘Crescendo’. Buro Lubbers heeft in opdracht van de gemeente Venlo de buitenruimte rond Crescendo ontworpen van concept tot besteksgereed DO. Een van de uitgangspunten is het creëren van een expressieve seizoensbeleving voor de bewoners en gebruikers.