Erfgoed

Duits lijntje

In opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Veghel heeft Buro Lubbers onderzoek gedaan naar de reactivering van het Duits Lijntje, een in onbruik geraakte spoorlijn. Het herstel van de spoorlijn wordt beschouwd als de katalysator van tal van ontwikkelingen op het gebied van natuur, waterberging, wonen, werken en recreatie. Een voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling als kwaliteitsimpuls van de regio. De bodem en de ontstaansgeschiedenis van de streek hebben gezorgd voor een variatie aan landschapstypen: beekdalen, agrarisch landschap en bosgebieden. Deze grote diversiteit dient als uitgangspunt voor zowel stedelijke uitbreidingen als landschapsontwikkelingen langs het spoorlijntje. Hierdoor blijft de maat en schaal van het landschap behouden terwijl er ook ruimte is voor nieuwe eigentijdse ontwikkelingen.

Domusdela

Het kloostercomplex Mariënhage in het centrum van Eindhoven krijgt een nieuwe functie. Waar eerst de paters van de Orde der Augustijnen woonden, verschijnen een congresruimte, ceremoniehuis, hotel en restaurant. Hoewel de religieuze functie verdwijnt, blijft Mariënhage een plek voor ontmoeting, verbinding en verdieping. “Dat veel mensen niet meer naar de kerk gaan, betekent niet dat ze minder spiritueel zijn. Hier kunnen we hen straks een plek bieden om te rouwen en trouwen, met de uitstraling van de kerk als icoon”, aldus uitvaartcoöperatie DELA, de ontwikkelaar en naamgever van het project.

Bijzonder is dat DELAmondo een groene, multifunctionele schakel wordt in het stedelijk weefsel van Eindhoven. Het is de oudste plek in de stad, maar ontoegankelijk voor publiek. Door het kloostercomplex inclusief de tuin aan de Dommel open te stellen, krijgt de verborgen parel weer betekenis voor de Eindhovenaren. De rijksmonumenten worden gerestaureerd met behoud van de cultuurhistorische waarden door En|En architecten en diederendirrix architecten. Buro Lubbers heeft het inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld: sober, stil en sereen.

Strijp R

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

TU-Noordcampus

Delft krijgt er een nieuwe campus bij. Tussen de oude binnenstad en de andere
universiteitsterreinen wordt een levendig, stedelijk gebied gerealiseerd
voor wonen, werken en studeren. Zowel studenten en medewerkers van de
Technische Universiteit vinden hier hun plek als creatieve bedrijven en
inwoners van Delft. Buro Lubbers heeft het stedenbouwkundig plan en het terreinontwerp opgesteld. Het huidige binnengebied van TU-Noord ontbeert een heldere structuur, gebruiks- en verblijfskwaliteit. Het
fungeert als restgebied. De nieuwbouw van het International Student
House (ISH), de revitalisatie van oude universiteitsgebouwen en de
herinrichting van de stedelijke ruimte brengen hier verandering in. De nieuwe identiteit van de campus wordt ontleend aan zijn historische kwaliteit en groene karakter. Door het verbeteren en toevoegen van routes en toegangen wordt de campus goed doorwaadbaar en optimaal verbonden met zijn omgeving. Het binnengebied krijgt een logische structuur met een heldere sequentie van ruimtes: een plein, een hof en een park. De nieuwbouw vormt een duidelijke schakel tussen deze ruimtes. Het plein met daaraan gekoppeld een horecagelegenheid functioneert als centrum en ontmoetingsplek van de campus.
Het park heeft zowel een stedelijke als een ecologische en
waterbergende functie. Op de hogere, drogere delen bevinden zich routes
en verblijfsplekken; in de lagere, natte delen wordt water geborgen. Gradiënten in het waterrijke gebied en specifieke beplanting maken het park interessant
voor flora en fauna. Het is de groene parel van de campus.

Van een enclave in de stad transformeert de campus tot een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingplaats. TU-Noord zal zich ontwikkelen tot een dynamische plek in een groene setting met alle kwaliteiten die horen bij een campus.

Rijksarchief Limburg

Menig bezoeker van de oude stadsmuren en parken in Maastricht is er met de wandelgids in de hand langs gekomen. Aangetrokken door de vlindertuin en de
doodsboombeenderen heeft hij in één van de drie binnentuinen van het
Rijksarchief even kunnen ontsnappen aan het hectische bestaan als toerist.
Nieuwsgierig geworden heeft hij wellicht ook geproefd van de sereniteit die
heerst op de ‘cour’ bij de ingang van het archief. Een enkele magnolia prikkelt
hier de zintuigen in een verder sobere omgeving. Dit in tegenstelling tot de
groene – en laatste – tuin gelegen aan het restaurant waar uitbundige kleuren
en bloeiwijzen door het jaar heen voor een wisselend beeld zorgen. Drie tuinen,
drie sferen; verschillende expressies die door materiaalgebruik en
architectonische context wel degelijk bij elkaar horen. Wie zou vermoeden dat
er onder deze lommerrijke stilteplekken meterslange archieven schuil gaan?

Delftse Hout

Buro Lubbers heeft een ontwerp gemaakt voor drie assen die de binnenstad van Delft verbinden met het natuurgebied Delftse Hout. De Delftse Hout is sinds de jaren 70 de tuin van de Delftenaren. Er is voor elk wat wils. De gemeente Delft wil de verbindingen tussen de Delftse Hout en de binnenstad verbeteren met behulp van drie assen: de natuuras, de educatieve as en de stedelijke as. Het doel is dat dezeroutes het recreatiegebied vanuit de stad zichtbaar en beleefbaar maken en vice versa –van groen naar stad en van roodnaar land. Geïnspireerd door het bestaande landschap heeft Buro Lubbers diverse objecten ontworpen voor specifieke plekken langs de routes: zitelementen, vlonders, bruggen, aanlegsteigers, nestkasten, informatieborden,…De objecten zijn door hun vormgeving, detaillering en materiaalkeuzeduidelijk familie van elkaar. Her en der langs de routes wordt voor oud en jong informatie verstrekt over de geschiedenis van het gebied, het watersysteem, de flora en fauna. Wandelaars en fietsers worden zich zo op een aangename en uitnodigende manier bewust van hun omgeving.

kloosterplein

In Goirle is de wens geuit om het huidige Kloosterplein om te vormen tot een groot dorpsplein met een duidelijke centrumfunctie. Tevens wil de gemeente het gebied ‘De Wildert’, gelegen naast het Kloosterplein, omvormen tot woongebied. Buro Lubbers heeft een voorlopig ontwerp gemaakt waarin het Kloosterplein en De Wildert een passende plek binnen het dorp krijgen.

Het Kloosterplein vormt binnen dit ontwerp de groene schakel tussen het buitengebied en het dorpscentrum. Daarnaast zal het plein in het weefsel van het dorp een condensatiepunt van routes worden met voldoende ruimte voor dagelijkse ontmoetingen en bijzondere evenementen. De locatie De Wildert wordt ontwikkeld tot een eigen buurtje. De woningen worden georiënteerd op de openbare ruimte die aansluit bij het weefsel van het dorp. Zodoende wordt het nieuwe Kloosterplein een levendige en groene plek in het dorp.

Laagraven

Waar een historische batterij van de Hollandse Water Linie nu nog verborgen lijkt in het landschap, kan het straks het nieuwe hart van de buurt Laagraven worden. Geïnspireerd door de rijke cultuurgeschiedenis van het gebied en de waardevolle landschappelijke elementen, stelde Buro Lubbers een ontwikkelingsvisie op voor een kleinschalig, beschut en bovenal groen woonlandschap. De plaatselijke batterij diende als metafoor. Letterlijk zal de batterij het groene karakter van Laagraven verdedigen in een oprukkende stedelijke omgeving. Figuurlijk is hij de energiebron om de gebiedsontwikkeling op te starten.

Het doel van de ontwikkelingsvisie was drieledig: het behouden van de groene oase als uitloop- en recreatiegebied, het vergroten van de zichtbaarheid van de Hollandse Water Linie en het geven van een impuls aan de woningmarkt van Nieuwegein. Buro Lubbers ontwierp daartoe een sterk landschappelijk raamwerk dat functioneert als unieke drager van de nieuwe identiteit van Laagraven.

Kloostercomplex De Drie Eenheid

De Drie-eenheid in Velp is een uniek cultuurhistorisch ensemble van twee kloosters en een kerkje op zoek naar een rendabel toekomstperspectief. Een van de middelen daartoe is het toevoegen van een verblijfsrecreatieve functie aan de kloostertuinen in de vorm van tiny hotels. Buro Lubbers stelde een ontwikkelingsvisie op die de uitzonderlijke kwaliteiten van het kloostercomplex behoudt alsook de aantrekkingskracht vergroot. De visie geeft het contemplatieve gedachtegoed van de Drie-eenheid een actuele betekenis door het oorspronkelijke, autarkische kloosterleven weer beleefbaar te maken in het landschap, de gebouwen en de tuinen. Dat doen we door de tuinen zoveel mogelijk te herstellen. Net als voorheen zijn er plekken, routes en inrichtingselementen voor nut, bezinning en ontspanning. De tiny hotels worden door hun locatie, functie en uitstraling een wezenlijk onderdeel van dit geheel. Ze vergroten de samenhang binnen de Drie-eenheid en stimuleren gasten actief mee te bouwen aan de betekenisvolle plek. Subtiliteit is de troef van het plan. Eigentijdse bezinning het resultaat.

Groot duijfhuis

Zeven boerenerven uit verschillende periodes in Liempde worden heringericht. Voor één van de erven, Groot Duijfhuis, heeft Buro Lubbers een visie opgesteld, die niet alleen het erf een kwaliteitsimpuls geeft, maar de boerderij ook een recreatieve betekenis geeft in de omgeving. Groot Duijfhuis functioneert van oudsher als een autarkisch en multifunctioneel systeem met een economische, ruimtelijke en sociale betekenis voor de omgeving. Zo hield de boerderij met pacht- en oogstopbrengsten bijvoorbeeld het nabijgelegen klooster in stand. Dit systeem willen we weer zichtbaar en ervaarbaar maken. Dat doen we door het Groot Duijfhuis aan te sluiten op een recreatieve route in de omgeving. Het nieuwe informatiecentrum maakt de boerderij tot hét startpunt van de wandeling door het Dommeldal. Door het Groot Duijfhuis in zijn omgeving te ervaren, krijgt de wandelaar inzicht in het grotere landschappelijke, economische en sociale systeem waar de boerderij vroeger deel van uitmaakte. Ook op het erf wordt het systeem zichtbaar gemaakt met een wandeling. De bezoeker wordt door de rijke cultuurgeschiedenis geleid, van het geriefbosjes tot het voorerf, van de bloemen- en moestuinen tot de fruitgaarden met schapen, van de duiventoren tot de Dommel, van de paardenstal tot het agrarische erf en de Vlaamse schuur.