Kade

Cruquius

Cruquius, het laatste onontgonnen eiland in het gewilde en stijlvolle Oostelijk Havengebied in Amsterdam, wordt getransformeerd van een bedrijventerrein naar een dynamisch woon-, werk- en recreatiegebied met een eigen identiteit. Buro Lubbers heeft het raamwerk voor de openbare ruimte ontworpen en stelt inrichtingsplannen op voor deelgebieden. Cruquius maakt gebruik van zijn nautische karakter en wint daarnaast aan verblijfskwaliteit door de toevoeging van groen. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk doel van het plan.

Het Cruquiusgebied wordt per perceel herontwikkeld. In de tussentijd is er ruimte voor (tijdelijke) initiatieven en bedrijvigheid en worden de historische gebouwen herbestemd. De dynamiek van grote en kleine, permanente en tijdelijke ontwikkelingen zal een grote impact hebben op de openbare ruimte. Daarom is een raamwerk opgesteld voor de openbare ruimte dat gedurende het hele proces eenheid en identiteit van het gebied garandeert. Kwalitatieve en kwantitatieve principes voor de inrichting van zowel de openbare ruimte als collectieve buitenruimtes zijn vastgelegd in een toolbox. Het raamwerk met de inrichtingsprincipes nodigt bewoners en gebruikers uit om initiatieven te ontplooien in het publieke domein.

Eemhaven

Nadat industriebedrijvenverdwenen waren, lag de Eemhaven er lang verwaarloosd bij. De verblijfskwaliteit bereikte een dieptepunt, totdat de gemeente Amersfoort besloot omde strategisch gelegen locatie te herontwikkelen tot een aantrekkelijk havengebied met nieuwe functies voor wonen, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid. Bovendien diende de havenals een zelfstandig gebied te worden ontworpen dat tegelijkertijdde historische binnenstad en het stadsdeel Eemkwartier met elkaar verbindt. Met dit doel voor ogen maakteBuro Lubbers een structuurschets eneen inrichtingsplan.Het concept: één haven, twee kades.Het gekanaliseerde riviertje is ontworpenals één groen-blauwe lijn die doorloopt tot aan het centrum en waarin nesten aan het water dienen als bijzondere elementen. Eenheid tussen de kades ontstaat door eenzelfdeingetogenmaterialisering. Verschillen worden vooral uitgedrukt door de kadewanden en het gebruik van hetwater. Het resultaat is een nieuwe ankerplaats voor pleziervaart, een fraaie locatie om een terrasjetepakken onder de bomen of te flaneren op de kades.

Maasboulevard

Venlo aan de Maas bruist. Wonen en winkelen, cultuur en recreatie vinden een logische plek in het geheel nieuwe verblijfsgebied aan het water. Over de boulevard slenteren flaneurs, in het Maaspark waait men uit en op de oude markt zijn de terrassen goed bezet. Herstructurering en nieuwbouw hebben het verloederde Maasfront getransformeerd tot een nieuw, dynamisch stadsdeel. Buro Lubbers ontwierp de openbare ruimte van het gebied dat bekend staat onder de naam Maasboulevard. Bijzonder aan het plan is de relatie die het legt tussen de Maas en het historische centrum, dat eveneens is heringericht. De verbindende schakel is de kade, die over de lengte van een kilometer de maat van de oude stad langs de rivier markeert. Opgebouwd uit 3.300 m2 gebroken Belgisch hardsteen, vormt de robuuste kademuur een stevig fundament voor de bestaande en nieuwe gebouwen. Voor de kade bevindt zich het nieuwe Maaspark: een groene attractie op het niveau van de stad.

Het project Maasboulevard maakt onderdeel uit van een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel aan de Maas. Andere deelgebieden van deze herontwikkeling zijn Q4 en Maaswaard. Buro Lubbers bewaakt de samenhang tussen deze projecten en werkt per deelgebied de openbare ruimte uit.

Westerpark

Waar tot in de jaren negentig het bedrijventerrein Wolfsdonken lag, bevindt zich nu een hoogstedelijk gebied voor wonen, werken en studeren: het Paleiskwartier ten westen van station ’s-Hertogenbosch. Veel treinreizigers vermoeden waarschijnlijk niet dat schuinachter de hoge gebouwencomplexen het enige echte Bossche stadspark schuil gaat. Het Westerpark: waterrijk, sober en sereen, een groene oase in het drukke stadse bestaan. Het park is bijzonder vanwege het ontwerp en vooral ook vanwege de betekenis die het voor de stad heeft. Menig visser heeft hier een vaste stek gevonden, skaters cruisen over de brede paden en natuurliefhebbers kunnen zich verwonderen over de vegetatie. Het ontwerp berust op de specifieke eigenschappen van het natte, laaggelegen komgebied, namelijk water. Het water inspireerde tot de aanleg van een reeks multifunctionele eilanden die met elkaar worden verbonden door bruggen. Omgeven door schanskorven en populieren bieden de eilanden de stedelingen een stille en serene plek.

Q4 Venlo

Het plangebied van Q4 ligt deels in het middeleeuwse stadsweefsel van Venlo en deels er buiten. Bestudering van historische foto’s en kaarten laat zien dat het straatbeeld van Venlo lange tijd is gekenmerkt door wegprofielen met trottoirbanden. Deze wegverdeling heeft in beginsel als doel dat rijtuigen, eerst koetsen en later auto’s, worden gescheiden van de voetgangers. Onderdeel van de herstructurering van Venlo is het vrijwel geheel autovrij en autoluw maken van het centrum. Hierdoor verdwijnt de noodzaak van een wegprofiel dat is gedimensioneerd op auto’s. De openbare ruimte van het middeleeuwse weefsel wordt voorzien van een uniforme klinkerverharding in een terughoudende donkere kleurstelling. In het middeleeuwse centrum is aan de hand van ruimtelijke historische en functionele analyses een hiërarchie van routes onderscheiden. Deze hiërarchie krijgt ook invulling in het ontwerp door de hoofdroutes te onderscheiden van overige straten door middel van de verharding en lijnvoering van banden.

Maasoever en Centrumgebieden Venlo

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde aan de Maas. Daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert worden wonen, winkelen, cultuur en recreatie straks samengevoegd in één gebied. Onderdelen van de opknapbeurt zijn de verplaatsing van het Stadskantoor, de ontwikkeling van een nevengeul, de metamorfose van de jachthaven en de realisatie van een park op de Kop van de Weerd. Om samenhang in de verschillende deelprojecten te garanderen heeft Buro Lubbers een visie geformuleerd op basis van een analyse van het landschap langs de Maas en de structuur van de stad.

Maaskade Cuijk

Cuijk is een bijzondere ontmoetingsplek rijker. Door een opzienbarende ingreep van Buro Lubbers zijn de Maas en de dorpskern van het oude Romeinse stadje opnieuw met elkaar verbonden. Inwoners en bezoekers van Cuijk kunnen weer flaneren over de boulevard en genieten van het uitzicht aan de waterkant. Een stoere metershoge kadewand in roestige kleuren vormt de verbindende schakel tussen de twee stadsdelen. Het bijzondere van het zorgvuldig uitgevoerde ontwerp is de gewaagde en uitgekiende maatvoering. De enorme kadewand concurreert niet met haar omgeving, maar biedt stad en rivier alle ruimte. De kerk die hoog boven de wand uittorent, de vrachtschepen die op de grote rivier voorbij trekken, de groene uiterwaarden en de loskades, ze vormen een onlosmakelijk geheel. Waar de dorpszijde van de kade geborgenheid en intimiteit uitstraalt, de houten zitplaatsen aan het water een weidse blik bieden, is vanaf de overzijde van de Maas het zicht op Cuijk majestueus veranderd. Zo vervult de kadewand een functie als beschutting, ontmoetingsplek en bijzonder baken in het rivierenlandschap.

Engelermeer

Een kleine Biesbosch met fluisterbootjes. Een gebiedseigen arboretuminEngelse landschapsstijl. Een flexibelesculptuur met ruimte voor een multifunctioneel paviljoen. Dat zijn enkele ingrepen die het Engelermeer kunnen transformeren tot een hoogwaardig natuur-en recreatiegebiedaan de rand van ’s-Hertogenbosch. In het kader van de ideeënprijsvraag voor het Engelermeer stelde Buro Lubbers een landschappelijke visie op en een schetsontwerp voor een watersportpaviljoen. Uitgangspunt was om op een landschappelijke en architectonische manier de overgang van het water naar de achterliggendegebieden vorm te geven, waardoor het Engelermeer een centrale liggingkrijgtbinnen de Bossche buitens en een aangename recreatieplek wordt.

Maasoeverzone Cuijk

De Maaskade en de kern van Cuijk zijn na jaren weer met elkaar verbonden. Waar eerst een drukke weg de oversteek van de kerk naar de boulevard en de kade belemmerde, is een voetgangersgebied gecreëerd met een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. De herinrichting vormt één samenhangend geheel met de eerder getransformeerde kade. Autoluwe pleinen zijn ingericht in aansluiting op de monumentale gebouwen. Het zijn betekenisvolle plekken geworden die onderdeel uitmaken van een fijnmazig wandelnetwerk naar de rivier. Bijzonder is de openbare kerktuin met zijn slingerend pad en bloeiende bomen. Struinend door de tuin bereikt de voetganger de boulevard waar hij kan flaneren en uitwaaien aan de Maas.