Kade

Riverstone

Hoe kan een terrein van een vervallen steenfabriek worden getransformeerd tot een hoogwaardig gebied waar natuurontwikkeling, recreatie en wonen samenkomen? Buro Lubbers nam de uitdaging aan en stelde een visie op voor een karaktervolle omgeving die zich naadloos in het landschap van uiterwaarden voegt. Kenmerkend voor het plan is de opdeling van het terrein in drie zones: De Plaat, De Waarden en De Dijk. Elke zone krijgt een eigen karakter, stedenbouwkundige opzet en groene inrichting. Daarbij is gestreefd naar een optimale verankering van de nieuwe stedenbouwkundige structuur in het landschap, zodat de rivier de ruimte krijgt en zichtlijnen en reliëf worden behouden of versterkt. Het resultaat is een gebied met gevarieerde woonmilieus inclusief ecologische, recreatieve en publieke voorzieningen. Aan de IJssel zal een landschappelijk icoon van industrieel erfgoed verrijzen

Venetie aan de roer

Hoeve De Waterkant wordt bedreigd door water, natuur en een bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf is in gevaar. Dat kan anders.

Hoeve De Waterkant bevindt zich op een knooppunt van water, natuur, bedrijvigheid en recreatie. Deze ligging is niet alleen een bedreiging, maar juist ook een unieke kans. De hoeve heeft de potentie uit te groeien tot de schakel en de aanjager van een gezond productief landschap in Herk-de-Stad. In onze visie transformeert De Waterkant geleidelijk zijn klassieke landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning.

Onze visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert natuurherstel en –verbindingen en ze stimuleert extensieve recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn omgeving.