Type

Buurtschap Zeist

Aan de noordkant van Zeist ligt een bosgebied van ongeveer 22 hectare. Op 3,2 hectare van dit Sanatoriumterrein wordt een buurtschap ontwikkeld met 124 woningen. Behalve 107 woningen voor de reguliere woningmarkt, komen er ook 17 zogenaamde zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving, dit conform landelijk beleid. De verhuizing van de zorglocatie betekent tegelijkertijd dat de oude locatie in de bossen van Den Dolder wordt terug gegeven aan de natuur, waardoor een missende schakel in de ecologisch hoogstructuur kan worden hersteld.

Buro Lubbers heeft een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan gemaakt voor de Buurtschap, die kadert binnen de gebiedsvisie van West 8 voor het gehele Sanatoriumterrein. De plannen zijn tot stand gekomen in interactieve samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook hadden wij samen met een met een lid van welstand en de monumentencommissie Zuid-Nederland plaats in het kwaliteitsteam dat de architeconische plannen toetste aan het beeldkwaliteitplan. Het kwaliteitsteam functioneerde als voorportaal van de welstandscommissie.

Moerdijkse Hoek

Op een strategische plek tussen de twee grootste havens van Europa, op een knooppunt van spoor, water en wegen ligt Moerdijkse Hoek. Hier is een vernieuwend, duurzaam bedrijventerrein van maar liefst 600 hectare voorzien evenals 200 hectare nieuw landschap. De opgave gaat hiermee verder dan het louter vormgeven van het industrieterrein. Het is een veelomvattende opgave die van grote invloed is op de verschijningsvorm en het gebruik van het landschap.

Buro Lubbers heeft in de planvorming daarom gezocht naar een nieuwe landschappelijke identiteit voor het plangebied en zijn ruime omgeving. Welke zichtbare en onzichtbare ruimtelijke, economische en sociale structuren kunnen de basis vormen van de vernieuwde Moerdijkse Hoek? Het antwoord schuilt in de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de verschijning van het landschap. Zij geven aanleiding om een stevige, groene contramal te ontwikkelen waarin landschap, infrastructuur, wonen en werken geïntegreerd worden. Door in te zetten op een multifunctioneel landschapspark voorziet het ruimtelijk ontwerp een evenwicht tussen de belangen van mens, economie en milieu.

Veenemanstraat

De Hendrik Veenemanstraat is een belangrijke uitvalsweg in Son en Breugel. Toen deze weg werd getransformeerd tot een 30km-zone om het centrum te ontzien van verkeer, heeft Buro Lubbers een beeldkwaliteitplan opgesteld voor de weg en aangrenzende kavels. Het resultaat? Een weg die in het centrum als dorpstraat begint met bebouwing dicht aan de straatzijde, vervolgens overgaat in een laan waar de bebouwing iets van de straat wijkt en wordt gecamoufleerd door een dikke bomenrij, om te eindigen in een weg naast een bos waarin mogelijk villa’s kunnen worden gebouwd. Zo illustreert dit project dat een nieuwe functie van een weg tot nieuwe mogelijkheden leidt, zoals de bouw van villa’s op een voorheen onlogische locatie.

Emmakwartier

Het Emmakwartier bevindt zich achter de Witte Dame en de Lichttoren, twee Philips-gebouwen in het centrum van Eindhoven die reeds succesvol zijn getransformeerd. Nu volgt de herontwikkeling van het voormalige fabrieksterrein van Philip Lighting. Vroeger ontoegankelijk en stenig functioneert het gebied straks als een belangriijke stedenbouwkundige schakel tussen het centrum en Strijp S. Het wordt een dynamisch woonwerkgebied met een groen verblijfspark.

Het kantoor van Philips Lighting is inmiddels verbouwd tot 616 appartementen. De eerste bewoners hebben er hun intrek genomen. Daarnaast verschijnen ook twee nieuwe woontorens, Onix en Gaagle. Het nieuwe stadspark aan de voet van de torens, het Victoriapark, wordt een groen knooppunt in de stad. Bijzonder is dat de beek de Gender opnieuw zichtbaar wordt gemaakt. Niet alleen draagt het weer open maken van de beek bij aan de waterhuishouding van de stad, het creëert ook belevingswaarde.

Buro Lubbers heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld en ontwerpt de inrichting van de openbare ruimte. Architectuur is van diederendirrix.

Rietvelden

De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van ’s-Hertogenbosch. Dagelijks werken en/of passeren hier duizenden mensen. Hoewel uitstraling voor veel ondernemers een belangrijk verkooppunt is, maakt de ruimtelijke kwaliteit van RiVu een matige indruk. Dat is een gemiste kans, want het gebied heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk visitekaartje en tot een aangename, groene werkplek. Buro Lubbers heeft daarom een visie opgesteld voor de revitalisering van het bedrijventerrein. De visie bestaat uit drie strategieën: opruimen, vergroenen en programmeren. Door gedateerde, verslechterde of overbodige elementen in de openbare ruimte te verwijderen, gaat de stoere, robuuste kwaliteit weer schitteren. Een krachtige boomstructuur, vogel- en vlinderbosjes tussen de gebouwen en natuurlijke oevers langs het water geven RiVu een groen, duurzaam en ecologisch karakter. Binnen dit groene raamwerk vinden nieuwe functies een plek die medegebruik stimuleren: recreatieve routes, pocketparkjes en verblijfsplekken, tijdelijk of definitief. Alle ingrepen zijn samengebracht in een gereedschapskist waaruit gemeente en ondernemers kunnen putten om stapsgewijs de ruimtelijke kwaliteit van RiVu te verbeteren.

Duin Vlagheide

Het gebied Duin-Vlagheide biedt ruimte voor uitbreiding van het bedrijventerrein op een duurzame en groene manier. Buro Lubbers heeft hiervoor een beeldkwaliteitplan opgesteld. Vanuit een integrale benadering hebben we een samenhangende identiteit geformuleerd voor het gehele bedrijventerrein. Deze identiteit wordt bepaald door structuurdragers: de groene omranding van het terrein, de ontsluitingslus waar deelgebieden aan grenzen, de hoofdwatergangen en de langzaamverkeersroutes die aantakken op het omringende landschap. Binnen de overkoepelende structuur bevinden zich deelgebieden met verschillende karakters: het traditionele bedrijventerrein, de groene kamers en een boskamer. Voor elk deelgebied zijn beeldkwaliteitseisen geformuleerd, zowel op kavelniveau als op architectuurniveau. Bijzonder van het plan is dat de kamerstructuur van het Brabantse kampenlandschap er aan ten grondslag ligt.

Medisch centrum Alkmaar

Buro Lubbers heeft de buitenruimte ontworpen bij de nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) te Heerhugowaard. Het nieuwe ziekenhuis, naar ontwerp van Cepezed, moet 45.000 vierkante meter groot worden en voorzieningen krijgen als accute zorg, verblijf en klinische diagnostiek. De terreininrichting vraagt om een helder landschappelijk concept. Door duidelijke keuzes worden de ambities gerealiseerd: een eigen biotoop, het beperken van omgevingsinvloeden, het bevorderen van soortenrijkdom, het creëren van een ‘healing environment’ en een onderhoudsarm landschap. Buro Lubbers wil het maaiveld moduleren tot gradiënten en zo min mogelijk aanplanten. De verschillen in nat-droog, hoog-laag die hierdoor ontstaan, stimuleren een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Het beoogde resultaat is een aantrekkelijk beeld vanuit de ziekenhuiskamers en een goede habitat voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. De patio’s, het atrium en de directe buitenruimte worden ontworpen voor intensiever gebruik en een aangenaam verblijfsklimaat.

Manresa

Het gebied Manresa is gelegen aan de oostkant van Venlo op een bosrijke steilrand van de Maas. Zeer oude bomen en sterke hoogteverschillen karakteriseren het gebied. Op het plateau bovenaan de steilrand stond tot voor kort een retraitehuis van de architect Eduard Cuypers. Nu wordt de bosrijke omgeving getransformeerd tot een woonpark. De natuurlijke tegenstellingen in het gebied – helling versus plateau, bosgebied versus open plek, natuurlijk versus ingericht – worden in het plan gerespecteerd en versterkt. Dat geldt ook voor de bomen die zoveel mogelijk worden ingepast. Wegen als brugconstructie en zwevende paden zullen de boomwortels ontzien en voldoende water en lucht voor de bomen garanderen.

Buro Lubbers stelde een structuurvisie, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan op voor Manresa en voerde de supervisie op de architectuur. Door de continue betrokkenheid van alle partijen is een plan ontstaan met maximale samenhang tussen landschap en architectuur.

Plankaart Zonneheuvel Vught

Zonneheuvel

De stedenbouwkundige opzet van de wijk Zonneheuvel in Vught stamt uit de jaren70. De wijk heeft een stenige uitstraling, er zijn veel onaangename restruimtes en de diversiteit aan beplanting en inrichtingselementen veroorzaken een rommelig beeld. Buro Lubbers formuleerde een visie om de openbare ruimte van de buurt te (her)ontwikkelen.Vriendelijk ogende prunussen en haagblokken van botanische roos zullen een heldere structuurbrengen.Een nieuwe bestrating vanhergebruikt materiaalbeoogt deroutingte verbeteren en erkers aan blinde gevels zullen als lichtbakens donkere enonveilige plekkentransformeren. Maar bovenal zalde historische locatie aan een 19eeeuwse lunet worden benadrukt.Hoe een stenige, rommelige jaren 70-wijk nieuw leven kan worden ingeblazen.